-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1489)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(936)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

داستان ذبح گاوي كه در آيه 67 سورة بقره آمده چيست؟

اين داستان آن گونه كه از قرآن و تفاسير بر ميآيد، چنين بود كه يك نفر از بني اسرائيل به طرز مرموزي كشته ميشود، در حالي كه قاتل معلوم نيست، به همين جهت در بين قبايل و اسباط بني اسرائيل درگيري ميشود. هر يك آن را به طايفه و افراد قبيلة ديگر نسبت ميدهد و خويش را تبرئه ميكند. داوري را براي فصل خصومت نزد حضرت موسي (ع) ميبَرَند و حلّ مشكل را از او خواستار ميشوند، و چون از طُرُق عادي حلّ اين قضيّه ممكن نبود، و از طرفي ادامة كشمكش ممكن بود منجر به فتنة عظيمي ميان بني اسرائيل گردد، حضرت موسي (ع) با استمداد از لطف پروردگار از طريق اعجازآميزي به حلّ اين مشكل، آن چنان كه در آيات بعد از اين آيه در قرآن ميخوانيد ميپردازد. دستور داده ميشود كه گاوي را سر ببرند، كه مادّه باشد؛ نه پير و از كار افتاده و نه بِكر و جوان، بلكه ميان اين دو باشد. بني اسرائيل دست از پرگويي برنداشتند و گفتند: از پروردگارت بخواه براي ما روشن كند كه رنك آن بايد چگونه باشد؟! حضرت موسي (ع) گفت: خداوند ميفرمايد:زرد رنگ و يكدست كه رنگ آن بينندگان را شاد و مسرور سازد. هر بار با بهانهجويي كار را مشكلتر ساختند. مجدداً حضرت موسي (ع) گفت: خدا ميفرمايد: گاوي باشد كه براي شخم زدن، رام نشده و براي زراعت آبكشي نكند و از هر عيبي بركنار باشد، حتي رنگ ديگري در آن نباشد. در اينجا بني اسرائيل گفتند: حالا حقّ مطلب را ادا كردي!. سپس گاو را با هر زحمتي بود، به دست آوردند و آن را سر بريدند، ولي مايل نبودند اين كار را انجام دهند! به آنها دستور داده شد: قسمتي از گاو را به مقتول بزنيد تازنده شود و قاتل را معرّفي كند.

قرآن مجيد ميفرمايد: كذلك يحيي اللّه الموتي' ؛ خداوند اين گونه مردگان را زنده ميكند، و اين گونه آيات خود را به شما نشان ميدهد تا تعقل كنيد . قرآن كريم در آخرين آيه به مسأله قساوت و سنگدلي بني اسرائيل ميپردازد. ميتوانيد در اين باره به ترجمه تفسير الميزان، ج اوّل، ص262 به بعد و تفسير نمونه، ج اوّل، ص300 به بعد مراجعه بفرمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.