-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1372)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1366)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(761)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(701)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(660)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40997 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعضي گويند: خدا كه مي دانست يزيد و معاويه جهنمي هستند. چرا آن ها را آفريد؟

وقتي عده اي از فاميل ها را به مهماني دعوت مي كنند، معمولاً تعدادي به علل مختلف به مهماني نمي آيند و هنگامي كه دعوت كننده را مي بينند، عذر خواهي ميكنند و علت عدم حضورشان را توضيح مي دهند. افرادي كه نتوانسته اند در مهماني حاضر شوند، اگر دعوت نمي شدند، گلايه ميكردند كه چرا ما را دعوت نكرده ايد، در صورتي كه اگر دعوت شده بودند، نمي توانستد شركت كنند.

هدف از خلقت بشر به كمال رسيدن او است و هر انساني مي تواند به كمال لايق خود برسد و ابزارهاي شرايط لازم را نيز خداوند براي هر انساني فراهم كرده است كه با پيمودن راه صحيح و انتخاب راه كمال به بهشت برين رسيده و از جهنم رهايي يابد. اين كه گفتيم ميتوان چون انسان موجودي است مختار و بايد با اختيار خود سعادت يا شقاوت را تحصيل نمايد.

به عبارت ديگر: خداوند موجودي را آفريده است كه استعداد و لياقت دارد به بالاترين مرتبه آفرينش و مقام برتر از فرشتگان دست يابد. نيز استعداد آن دارد كه از حيوانات پست تر شود. اين خود انسان است كه يكي از آن دو را انتخاب مي كند. طبعاً در نوع چنين موجودي بايد انتظار داشت كه انساني باشد كه به بالاترين مقام دست يافته و انساني باشد كه از حيوان پست تر شود. اگر اراده خداوند تنها به موجود شدن گروه اوّل تعلق ميگرفت، ديگر نمي توان گفت كه اين موجود قابليت دو گانه دارد. به عبارت ديگر همه انسان ها فرشته مي شدند و ديگر اين موجود، ماهيت جداگانه از فرشتگان نداشت، اما شأن و واقعيت اين موجود آن است كه هر دو گروه وجود يابند و انسان خود انتخاب مي كند كه از كدام گروه باشد. خداوند فرمود: ما راه را به او نشان داديم، او يا سپاس گزار است (راه سعادت و كمال را بر مي گزيند) و يا كفران كننده است (راه بدبختي و شقاوت را بر مي گزيند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.