-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7323)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1367)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41003 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درباره شخصيت جعفر كذاب توضيح دهيد.

جعفر برادر امام حسن عسكري (ع) برخلاف سيره پدر و برادر گرامياش رفتار ميكرد. از امام هادي (ع) درباره پسرش جعفر روايت شده است كه به بعضي از اصحابش فرمود: از فرزندم جعفر دوري كنيد، چرا كه او در سيره ما نيست و نسبت به من به منزله فرزند نوح است. (1)

وي پس از رحلت امام عسكري (ع) به يك سري اقدامات روي آورد كه در شأن او نبود، كه از جمله آن، امور ذيل است:

1 - درخواست خواندن نماز بر پيكر پاك امام عسكري (ع) كه خواست از اين طريق خود را امام بعدي معرفي كند.

2 - ادعاي امامت و جانشيني و تقاضا از عبيدالله بن يحي بن خاقان كه حكومت اين مقام را براي وي به رسميت بشناسد.

3 - ادعاي ارث و تصاحب اموال صاحب الامر.

4 - تحريك حكومت براي دستگيري امام مهدي (عج). (2)

به جهت همين اقدامات و ادعاي دروغين جعفر به او گفتهاند: جعفر كذاب. راوي ميگويد: امام سجاد (ع) فرمود: امام بعد از من پسرم محمد باقر (ع) و بعد از او فرزندش جعفر (ع) است كه در آسمان به صادق (ع) مشهور است.

پرسيدم كه همه امامان صادقند، حضرت فرمود: علت اين كه به اين جعفر، صادق ميگويند اين است كه نام پنجمنين فرزندش جعفر است كه به دروغ ادعاي امامت ميكند و او نزد خدا جعفر كذاب نام دارد.(3)

در زمان سفير دوم حضرت (محمد بن عثمان بن سعيد عمري) از ناحيه مقدسه توقيعي صادر شد به اين مضمون كه: جعفر سرانجام توبه نمود. حضرت فرمود: عمويش جعفر و فرزندانش مانند برادران حضرت يوسف، سرانجام كار، توبه كردهاند. (4)

پينوشتها:

1 - سيره الأئمه الاثني عشر، شاهم معروف الحسني، ج 2، ص 475.

2 - رجوع شود به كتاب تاريخ عصر غيبت، ص 262 تا 264.

3 - بحار، ج 50، ص 227 و 228.

4 - همان، ص 227.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.