-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1379)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(768)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(680)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41041 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا شمشير حضرت علي سر داشت
برخي به خطا تصور ميكنند كه ذوالفقار يعني، شمشيري كه دو تيغه دارد و بر همين اساس، در نقاشيها و حتي فيلمها، آن را دو تيغه نشان ميدهند در حالي كه چنين نيست. ذوالفقار يعني چيزي كه داراي مهرهها و شيارها و حفرهها است.
فقار جمع فقره (مهرههاي كمر) و فقره (شيارها و حفرهها) است.
شمشير مفقّر يعني، شمشيري كه شيارهاي باريك و با عمقي اندك يا حفره هايي در وسط تيغه دارد. شيارها از وسط تيغه، به سمت بيرون كشيده شده است. به شمشير امام علي(ع) ذوالفقفار ميگفتند چون روي تيغه آن حفرههاي (گوديها) كوچك و زيبايي، جهت تزيين داشت. هم چنين گفتهاند روي تيغه آن - از كنار دسته تا نوك - شياري بلند و باريك داشت كه شيارهايي باريك از آن شيار بلند به طرف نوك شمشير در دو طرف ايجاد شده بود، بنابر اين فقار يعني، بريدگيها، شيارها و گوديها، محروم شدن و مهرههاي كمر، اين معنا، هيچ شباهتي به دو تيغه بودن، ندارد. تنها ابن شهر آشوب گفته است و كان ذوالفقار ذا شعبتين؛ ذوالفقار دو تيغه داشت كه به نظر ميآيد برداشت شخصي او، از معناي ذوالفقار است.
در روايتي منسوب به امام صادق(ع) آمده است كه: ذوالفقار بدين جهت اين نام گرفت كه در وسط تيغه در طول آن، شياري بود كه آن را به مهرههاي كمرتشبيه كرده بودند. هم چنين از آن حضرت نقل شده است: بدان علت به شمشير حضرت علي(ع)، ذوالفقار ميگفتند كه آن را بر هر كس ميزد، در دنيا از زندگي و در آخرت از بهشت محروم ميشد.
صدوق گويد: ذوالفقار شمشيري است كه پيامبر(ص) به امام علي(ع) داد و بدين جهت اين نام گرفت كه در پشت آن مهرههايي چون مهرههاي كمر انسان بود، يا بدين جهت كه كمر كافران را قطع ميكرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.