-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1481)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1368)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(871)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(823)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(756)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(698)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(653)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41042 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هدف سياسي مشخصي كه در زندگي امامان شيعه: دنبال ميشد چه بود؟

امام به معناي پيشوا و به كسي كه از او پيروي ميكنند گفته ميشود.(ر. ك: مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهاني، ص 20، دارالكاتب العربي، بيروت.)

حضرت امام خميني; در مصاحبهاي با يكي از خبرنگاران خارجي در مقابل خواسته آن خبرنگار كه وقتي ميپرسد: ممكن است معناي دقيق امام را تشريح كنيد؟ در پاسخ ميفرمايد: امام به معناي پيشوا و كسي كه جمعي را در جهتي هدايت و رهبري ميكند و امام بيان كننده خط مشي شيعه و حزب اللّه و رهبري كننده اين تشكيلات بزرگ فراگير است كه تمامي وظائف آنان را از كتاب و سنت پيامبر اكرمدر زمانهاي مختلف و شرايط مختلف اجتهاد و استنباط ميكند و به آنان ابلاغ مينمايد (صحيفه امام خميني;، ج 5، ص 408، مصاحبه تاريخ 19/10/1357، مؤسسه نشر و تنظيم آثار حضرت امام خميني;.

امام الگوي انسان در زندگي و ملاك و ميزان او در موضعگيريها و جهتگيريهاي رفتاري او است، هركس براي خود امام و الگويي را برميگزيند و جوامع بشري همواره بر گرد محوري كه به آن امام يا پيشوا گفته ميشود، گرد آمده و هر يك از افراد اين مجموعه رفتار و كردار خود را با او تطبيق ميدهد. خداوند متعال ميفرمايد: يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَـَمِهِم...;(اسرأ،71) به ياد آوريد روزي را كه هر گروهي را با پيشوايشان ميخوانيم... در واقع امام سر دسته و مسئول يك گروه و جمعيت است و در اينجا بين جمعيتهاي برحق و ناحق فرقي نيست، البته اگر جمعيت و يا گروهي از مردم پيشواي ناشايست و ستمگري برگزينند، خود نيز بايد پاسخگوي عواقب زيانبار آن باشند; زيرا خداوند متعال در اين ميان افرادي را براي امامت و رهبري انسانها به سوي سعادت و كمال و خوشبختي برگزيده و آنان را با صفات و شرايط ويژه به مردم معرفي نموده است.

خداوند متعال ميفرمايد: وَ جَعَلْنَـَهُمْ أَغمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَ َتِ وَ إِقَامَ الصَّلَوَةِ وَ إِيتَآءَ الزَّكَوَةِ وَ كَانُواْ لَنَا عَـَبِدِين;(انبيأ،73) و آنها را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما ]مردم را[ هدايت ميكردند و انجام كارهاي نيك و برپا داشتن نماز و اداي زكات را به آنها وحي كرديم و آنها فقط مرا عبادت ميكردند. پس امام برنامههاي الهي را از طريق حكومت و غيره... به مرحلة اجرا درمي آورد و مربي و مجري احكام و برنامههاي خداوند و پرورش دهنده انسانها هستند.(ر. ك: تفسير نمونه، آية اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 13، ص 455 - 456، دارالكتب الاسلامية.) و بشريت در ميان حجابهاي ظلماني و تاريكيهاي جهل به چنين مربيان و راهنماياني نيازمند است و امام در هر جامعهاي ميتواند نقش بسيار مفيد و حياتي داشته باشد، چون هر حركتي چه مادي و چه معنوي به راه، وسيله، هدف و رهبر نياز دارد، و انسان به عنوان گل سر سبد مخلوقات، براي عبادت خدا و حركت به سوي او و رسيدن به كمال، از همه مهمتر به رهبري آگاه و معصوم نياز دارد كه او را راهنمايي كند.

حضرت امام محمد باقر7 ميفرمايد: خداوند متعال ميفرمايد: هر جمعيتي كه رهبري ستمگر را بپذيرد مورد عذاب و غضب من هستند، گرچه كارنامه آن مردم نيكو باشد و خودشان باتقوا باشند. و برعكس هرگاه مردمي رهبري امام عادلي كه از طرف خداوند است را بپذيرند، مورد عفو و لطف من هستند گرچه آن مردم نسبت به خويشتن ظلم كرده و داراي رفتار بدي باشند.(الكافي، محمد بن يعقوب كليني، رحمه اللّه، ج 1، ص 376، دارالكتب الاسلامية، تهران / ر. ك: درسهايي از قرآن. (امامت)، محسن قرائتي، ص 386 - 429، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.)

بنابراين، مهمترين اهداف امامان معصوم: كه به دنبال آن بوده و هستند عبارتند از: 1. حاكميت دين و قوانين الهي بر اجتماع 2. استقرار و امنيت كامل در همه جا. 3. عبادت خالصانه پروردگار و برچيده شدن آثار شرك و بتپرستي 4. تعليم و تربيت و رشد جامعه در جنبههاي علمي و اخلاقي 5. تأمين آزاديهاي انساني و نفي هرگونه اسارت و استعمار انسانها; 6. اقامه عدل و داد و عدالت اجتماعي در تمام سطوح جامعه و...(ر. ك: پيام قرآن، همان، ص 37 - 38.).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.