-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1482)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1368)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(872)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(824)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(698)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(653)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41044 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با حساب مختصري عمر پيدايش به 7 يا 8 هزار سال ميرسد، اين مسأله با كشفيات حاضر كه از بقاياي انسانهاي عهد حجر به دست آمده و اين بقايا بيشتر از اين تاريخ است چگونه قابل توجيه است، آيا پيش از آدم انسانهايي بودهاند؟

مرحوم علامه طباطبايي; در ذيل آيه 1 سورة نسأ ميفرمايد: از ظاهر سياق برميآيد كه مراد از نفس واحده، آدم و مراد از زوجها حوا است كه پدر و مادر نسل انسانند و ما نيز از آن نسل هستيم، و به طوري كه از ظاهر قرآن كريم برميآيد، همة افراد نوع انسان به اين دو تن منتهي ميشوند. از آيه شريفه برميآيد كه نسل موجود از انسان، تنها به آدم و همسرش منتهي ميشود و جز اين دو نفر، هيچ كس ديگري در انتشار اين نسل دخالت نداشته است.

در تاريخ يهود آمده است كه عمر نوع بشر از روزي كه در زمين خلق شده تا كنون، بيش از حدود هفت هزار سال نيست كه اعتبار عقلي هم با اين تاريخ مساعد است; پس اعتبار عقلي هم همان را ميگويد كه تاريخ گفته است. ليكن دانشمندان طبقاتالارض و به اصطلاح ژئولوژي معتقدند كه عمر نوع بشر بيش از ميليونها سال است، و بر اين گفتار خود، از فسيل آثاري از انسانها و نيز ادلّهاي از اسكلت سنگ شده خود انسانهاي قديمي آوردهاند، كه عمر هر يك از آنها طبق معيارهاي علمي خودشان بيش از پانصدهزار سال است.

اين اعتقاد ايشان است; امّا ادلّهاي كه آوردهاند قانع كننده نيست. دليلي نيست كه بتواند اثبات كند اين فسيلها، بدن سنگ شدة اجداد همين انسانهاي امروزي است، و دليلي نيست كه بتواند اين احتمال را رد كند كه اين اسكلتهاي سنگ شده مربوط به يكي از ادواري است كه انسانهايي در زمين زندگي ميكردهاند، چون ممكن است چنين بوده باشد، و دورة ما انسانها متصل به دورة فسيلهاي نامبرده نباشد. بلكه انسانهايي قبل از آفرينش آدم ابوالبشر در زمين زندگي ميكردهاند و سپس منقرض شده باشند، و اين پيدايش انسانها و انقراضشان تكرار شده باشد تا پس از چند دوره، نوبت به نسل حاضر رسيده باشد. قرآن كريم به طور آشكار، كيفيت پيدايش انسان در زمين را بيان نكرده كه آيا ظهور اين نوع موجود (انسان) در زمين، منحصر در همين دورة فصلي است كه ما در آن قرار داريم، و يا دورههاي متعددي داشته، و دورة ما انسانهاي فعلي آخرين ادوار آن است؟

ممكن است از بعضي آيات شريف قرآن استشمام كرد كه قبل از آفرينش حضرت آدم، ابوالبشر و نسل او، انسانهايي ديگر در زمين زندگي ميكردهاند; مانند آية شريف و اذ قال ربك للملئكة انّي جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّمأ... (بقره، 30)

و زماني كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: ميخواهم در زمين جانشيني بگذارم، گفتند ]باز[ در زمين كساني ميگذاري كه در آن فساد كنند و خونها بريزند

كه از آن برميآيد، قبل از آفرينش بني نوع آدم، دورة ديگري بر انسانيت گذشته است.

در بعضي از روايات واردة از ائمه: مطالبي آمده كه سابقة ادوار بسياري از بشر را قبل از دورة حاضر اثبات ميكند.

شيخ صدوق در كتاب توحيد(توحيد، ص 277، ج 2، چاپ تهران.) از امام صادقروايتي آورده كه در ضمن آن امامبه راوي فرموده: شايد شما گمان ميكنيد كه خداي عزوجل غير از شما هيچ بشر ديگري را نيافريده است. نه، چنين نيست; بلكه هزار هزار آدم آفريده كه شما از نسل آخرين آنها هستيد.

مرحوم صدوق در كتاب خصال،(خصال، ج 2، ص 652، ح 54.) از امام باقر7 روايت كرده كه فرمود: خداي عزوجل از روزي كه زمين را آفريده، هفت عالم را در آن خلق (و سپس منقرض كرده است) كه هيچيك از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبودهاند و خداي تعالي همة آنها را از پوستة روي زمين آفريد و نسلي را بعد از نسل ديگر ايجاد كرد و براي هر يك، عالمي بعد از عالم ديگر پديد آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بيافريد و ذريهاش را از او منشعب ساخت...(ترجمه تفسير الميزان، همان، ج 4، ص 221 ـ 231.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.