-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7336)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1388)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(938)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(769)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(687)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41045 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بخت النصر چه كسي بود؟

از روايات تاريخي استفاده ميشود كه وقتي سر مقدّس حضرت يحييغ را از بدن جدا كردند، قطرهاي از خونش به زمين ريخت و جوشيد و هر چه بر آن خاك ريختند، خون از جوشش نميايستاد و از خاك بيرون ميآمد، تا اين كه تلّي از خاك به وجود آمد، ولي خون هنوز جوشش داشت و تلّ خاك سرخ رنگ ديده ميشد.

طولي نكشيد كه يكي از ياغيان آن عصر به نام بُختُ النصر اراذل و اوباش را به دور خود گرد آورد و سر به شورش نهاد. آنها به هر جا ميرسيدند ميكشتند و غارت ميكردند تا به شهر بيت المقدس رسيدند و آن جا را به تصرّف خويش درآوردند و همة طاغوتيان و سران را با وضع فجيعي كشتند، تا اين كه چشم بختالنصر به تلّ سرخي افتاد، پرسيد اين تل چيست؟ گفتند: مدّتي قبل شاه اين منطقه حضرت يحييغ را كشت و سرش را از بدنش جدا كرد. خون او به زمين چكيده و جوشيد و هر چه بر آن خاك ريختند، از جوشش نيفتاد. سرانجام تلّي از خاك سرخ به وجود آمد و همچنان آن خون ميجوشد.

بخت النصر گفت: آن قدر از مردم اين جا را بر سر اين تل بكشم تا خون از جوشش بيفتد. اين تصميم نيز مكافات الهي بود براي مردم بيتالمقدس و اطراف آن كه در قتل مظلومانه حضرت يحييغ سكوت كردند و به شاه هوسباز قاتل، اعتراض ننمودند.( روايت شده: احبار و علمأ و عابدان بنياسرائيل نزد ارْميا (يكي از پيامبران) رفتند و گفتند: از خدا بخواه و بپرس كه گناه فقرا و زنها و ناتوانان چيست كه اين گونه كشته ميشوند؟ ارمياي پيامبر7 هفت روز روزه گرفت، به او وحي نشد، هفت روز ديگر روزه گرفت باز وحي نشد، هفت روز سوم را روزه گرفت، سرانجام به او چنين وحي شد: به آنها بگو: شما منكرات را ديديد و نهي از منكر نكرديد. (بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 14، ص 356. )

به فرمان بختالنصر، هفتاد هزار نفر از مردم را روي آن تل كشتند تا خون حضرت يحييغ از جوشش بيفتد، امّا همچنان خون ميجوشيد. بخت النصر پرسيد: آيا ديگر شخصي در اين منطقه باقي مانده است؟ گفتند: يك نفر در فلان جا زندگي ميكند. گفت: او را نيز بر روي اين تل بكشيد، آنگاه پس از كشته شدن آن فرد، خون از جوشش ايستاد.(ر.ك: بحارالانوار، ج 14، ص 182 و 356 الي 358 / قصههاي قرآن، محمد محمدي اشتهاردي، ص 418 و 419، موسسة انتشارات نبوي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.