-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3633)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1273)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1245)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1223)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(769)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(679)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(628)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(618)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(519)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(464)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41170 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حضرت علي(ع) در جنگ صفين حكميت را قبول كردند؟
هنگامي كه شاميان قرآن ها را بر سر نيزه كردند، قريب بيست هزار نفر از لشكريان اميرالمؤمنين(ع) (كه پوشيده در آهن و اسلحه بودند و پيشاني هايشان از شدت سجده پينه بسته و سياه شده بود و پيشاپيش آنها مسعربن فدكي و زيدبن حصني و جمعي ديگر حركت مي كردند) جلو آمده و اميرالمؤمنين را به نام صدا زده و به آن حضرت تكليف كردند كه بايد دعوت اينها را بپذيري. اميرالمؤمنين(ع) به آنها فرمود: من به شما اعلام كردم كه اينها شما را فريب داده و عمل به قرآن را خواستار نيستند {Hولكنني قد اعلمتكم انهم قد كادوكم و انهم ليس العمل بالقرآن يُريدون H} ولي آنها قبول نكرده و گفتند: كسي را بفرست تا مالك برگردد، وگرنه به خدا قسم تو را معزول خواهيم داشت. امام(ع) به يزيد بن هاني فرمود: به مالك بگو به نزد من بيايد كه فتنه پديد آمده است. اين خبر كه به مالك رسيد: به او گران آمد؛ ولي يزيدبن هاني به او گفت آيا دوست داري تو در اين جا پيروز شوي؛ ولي اطراف اميرالمؤمنين(ع) را خالي كرده و آن حضرت را تسليم دشمن كنند؟ آنها به حضرت علي(ع) گفتند: يا دستور بده مالك برگردد يا همان گونه كه عثمان را كشتيم، تو را نيز با شمشيرهاي خود خواهيم كشت و يا به دشمنت خواهيم سپرد. سپس ابوموسي را براي حكميت به ايشان تحميل كردند؛ حضرت فرمود: {Hاني لا ارضي بابي موسي ولا اري ان اوليةH}؛ {Mمن به ابوموسي راضي نيستم و او را شايسته اين كار نمي دانم M} ولي مردم فرياد زدند ما نيز به جز او به ديگري راضي نخواهيم شد. پس پذيرفتن آتش بس و حكميت به واسطه تحميل منافقان و تهديد اميرالمؤمنين بود. از طرفي لشكر اسلام در آستانه يك خونريزي داخلي قرار گرفته بود. اگر حضرت تسليم آنها نمي شد، با اين تفرقه ديگر امكان پيروزي بر لشكر معاويه وجود نداشت و نتيجه حتي بدتر از نتيجه حكميت مي شد. اما طولي نگذشت كه آن گروه زورگو و بي منطق، از حرف خود برگشتند و خواستار شكستن عهد به وسيله اميرالمؤمنين شدند. اما حضرت آن تقاضا را به دو دليل رد كرد: 1- عهد شكستن را روا نمي دانست، زيرا گرچه اصل قضيه تحميلي بود ولي بالاخره منجر به عهدي بين طرفين شده بود. 2- حضرت هيچ اطميناني به نظر دوم آن گروه نداشت و آنها را انسان هايي كم خرد و ساده لوح و ضعيف الايمان مي دانست. در نتيجه احتمال مي داد به زودي از اين نظر هم برگردند و دوباره خواهان صلح گردند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: زندگاني اميرالمؤمنين، سيد هاشم رسولي محلاتي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.