-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3556)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(664)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(613)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه تاريخ چيست؟
«فلسفه تاريخ» يكي از شاخه ها و شعبه هاي فلسفه هاي مضاف است (همچون فلسفه هنر، فلسفه حقوق، فلسفه دين و...) مي توان گفت فلسفه تاريخ به كارگيري روش هاي فلسفي در پاسخ گويي به پرسش هايي است كه به موضوعات و مسائل اساسي در حوزه علم تاريخ مربوط مي شوند. البته بايد توجه داشت كه اين «فلسفه» به معناي مصطلح خود نيست؛ بلكه متد و روش آن آميخته اي از تحليل هاي منطقي، مفهومي و زبانشناختي(Linguistic) است. در حقيقت فلسفه تاريخ يك دانش درجه دوم است. فلسفه تاريخ به علم تاريخ به عنوان يك رشته و دانش [دانش درجه اول ] از بيرون نظر كرده و درباره مسائل و موضوعات كليدي و اصلي دانش اول (علم تاريخ) به تفكر فلسفي مي پردازد؛ مثلاً فلسفه تاريخ، پرسشي از نسبت موجودات و رخدادها و وقايع و حوادث خارجي با يكديگر نمي كند كه اين معلول آن يا آن يكي معلول اين است؟ بلكه مشغول به كنكاش درباره اين موضوع مي شود كه آيا يكي از اين دو به ديگري برگشت پذير هست يا خير؟ اهم مسائلي كه در اين رشته دنبال مي شود عبارت است از: 1- علم بودن يا نبودن تاريخ، 2- بررسي ماهيت اين علم، 3- ارزش تاريخ، 4- تكامل تاريخ، 5- نسبت اين رشته با رشته هاي ديگر علوم، 6- عليت در تاريخ، 7- عوامل تحول تاريخ و... . بايد توجه داشت كه فلسفه تاريخ با فلسفه تاريخي متفاوت است. دومي بررسي تاريخ فلسفه است و اولي بررسي فلسفي تاريخ. در اين باره مقالات متعددي به رشته تحرير درآمده كه هر يك زاويه اي از اين رشته را به بحث گذاشته اند؛ اما براي آشنايي اجمالي و ابتدايي در باب برخي از مسائل اين علم مي توانيد به كتاب فلسفه تاريخ نوشته مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري مراجعه نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.