-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3476)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1265)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1237)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1211)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(765)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(652)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(613)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(600)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(499)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(461)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41178 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اهداف قيام امام حسين(ع) كدام است؟
هداف و درس هاي عاشورا چنان وسيع و گسترده است كه نمي توان از آن فهرست كاملي داد. به ويژه آن كه با گذشت زمان و كاوش هرچه بيشتر و عميق تر و تحليل دقيق آن روزنه هاي جديدي گشوده و رازهاي نهفته اي برملا مي شود. اما برخي از كليات آن عبارتند از: 1- اصالت دادن به حق در حيات اجتماعي و باطل ستيزي ( الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهي عنه). 2- تقدم حفظ اسلام بر حفظ جان ( ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فياسيوف خذيني). 3- شهامت، شجاعت، ايثار، آزادگي، نترسيدن از قدرت هاي ظاهري. مرگ آري ننگ هرگز (الموت اولي من ركوب العار) نخست فلسفه قتل شاه دين اين است كه مرگ سرخ به از زندگي ننگين است نه ظلم كن به كسي ني به زير ظلم برو كه اين مرام حسين است و منطق دين است. 4- درايت، تدبير، موقعيت شناسي. 5- مبارزه با علت ها (كه علت العلل مفاسد اجتماعي حكومت هاي طاغوتي اند) به جاي پرداختن به معلول. 6- مهرباني، عطوفت و وفاداري در نيروهاي داخلي ( قضيه حضرت ابوالفضل 7). 7- بزرگواري و كرامت حتي در برخورد با دشمن ( آب دادن به حر و نيروهايش). 8- نقش ارشادي داشتن در همه جا حتي در برابر دشمن در ميدان جنگ ( سخنراني هاي امام حسين). 9- امكان اصلاح و بازگشت در همه حال ( توبه حر ). 10- نقش فعال و سازنده زن ( مادر وهب و نقش زينب 3 ). 11- اهميت نماز به ابوثمامه فرمودند: « جعلك الله من المصلين ». 12- تصوير زيباي عواطف انساني (امام بر بالين شهيدان). 13- فرماندهي صحيح تاكتيك هاي پيشرفته نظامي ( خندق كندن پشت خيمه در اختفا و استتار كامل ). 14- هماهنگي نيروها. 15- عدم توجه به كمبودها و اهميت ندادن به آنها. 16- غيرت و فتوت ( بازگشتن از نهر زمان حمله دشمن به خيمه ها ). 17- مروت و جوانمردي ( آغازگر جنگ نبودن ). و ده ها و صدها درس ديگر. {Sدر شجاعت شير ربانيستي # در مروت خود كه داند كيستي S}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.