-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4124 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر با افراد بي ايمان برخورد كرديم وظيفه ما چيست؟به سه نكته اشاره مي كنم.

1. ايمان حقيقتي است قلبي كه ما نمي توانيم در مورد وجود، عدم يا مراتب آن در ديگران به صورت مطلق قضاوت كنيم. هر كدام از ما انسانها ممكن است در بعضي دستورات دين كوتاهي كنيم. ممكن است كسي پوشش مناسبي نداشته باشد ولي هيچگاه نماز صبح او قضا نشود ولي من پوشش اسلامي كامل داشته باشم اما در ماه چندين بار نماز صبح را از دست بدهم. آنچه در نزد مردم مشاهده مي شود ظاهر من است در نتيجهبراساس همان ظاهر قضاوت مي كنند، البته به يقين، ما در مورد ديدگاهي كه مردم دربارة ما پيدا مي كنند مسؤول هستيم، اما آنچه مقصود من است اين كه : از ظاهر افراد نمي توان ميزان ايمان و بي ايماني آنها را كشف كرد. بلكه حداكثر مي توانيم بگوييم در مورد اين موضوع خاص، اين فرد كوتاهي يا گناه كرده است.

2. ميزان وظيفة ما بستگي به ميزان توانايي ما و عوامل فرعي ديگري مانند خويشاوندي است، كه با فرد مورد نظر داريم. بنابر فتواي آيات عظام اراكي، گلپاگاني و امام ( در نگاه، حتي اگر خوف به فساد افتادن باشد، حرام است.(1) و رفتن به مجالسي كه انسان مي داند در آن مجلس مرتكب حرام خواهد شد جايز نيست.(2) پس اگر فرد، توان عملي امر به معروف و نهي از منكر را در خود نمي بيند و احتمال تأثير منفي را در خود احساس مي كند وظيفه اي در مقابل اينگونه افراد ندارد اما اگر نوع خطا و گناه در او تأثيري ندارد و يا از نظر اراده، علم و تقوا در حدّ بالايي است و يا فرد مورد نظر از بستگان نزديك اوست و احساس مسؤوليت ميكند، در حدّ توان وظيفه دارد با رفتار اسلامي و عبارتهاي محترمانه و مؤدبانه او را متوجه اشتباهش كند.

3. حضرت امام( مي فرمايند : هر كس رحمتش و عنايت و لطفش به بندگان خدا بيشتر باشد از اِعْوِجاج و شقاوت آنها بيشتر اذيّت ميشود.(3) بنابراين اصل ناراحت شدن فردي از معصيت ديگران نشان دهندة رحمت وجودي او و سلامت نفس اوست. كه اميدوارم اين روحيه را در خود حفظ و تقويت كنيد.

توضيحات تفضيلي در مورد امربه معروف و نهي از منكر، حدود و شرايط آن را در صورت تمايل مي توانيد به كتاب رسالة توضيح المسائل مقام معظم رهبري به نام اجوبة الاستفتائات از صفحه 301 تا 312 مراجعه كنيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1و2 . احكام روابط زن و مرد، تهيه سيد مسعود معصومي، ص36 و ص116

3. اربعين حديث، امام خميني( ، ص246

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.