-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3556)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(664)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(613)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41366 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در حديث قدسي آمده است : من گنج مخفي بودم و دوست داشتم شناخته شوم ; پس خلق كردم تا شناخته شوم . سؤال اين است : خدا چه نيازي داشت شناخته نشود؟

اين حديث در ميان عرفا معروف است كه : حضرت داوود7علّت و انگيزهء آفرينش جهان را ازحضرت حقّ سؤال كرد و چنين پاسخ شنيد: ج 6 ص 517نقل شده است .

پنهاني بودم و خواستم شناخته شوم ; پس آفريدگان را آفريدم تا شناخته شوم .

مولوي گويد:

]گنج مخفي بُد, زپُرّي چاك كردخاك را روشن تر از افلاك كرد

]اين حديث كه بارها در كتب عرفاني ذكر شده , در مقاصد الحسنة, سخاوي , ص 153آمده است . ابن تيميه و سيوطي آن را حديث نمي دانند, براي اين كه هيچ گونه سندي براي آن نيافته اند. نيز آن را دركتاب , چاپ استانبول , ص 62نقل كرده و مجعول و ساختگي دانسته است , اما وي و سيوطي اين حديث را از نظر معني صحيح دانسته اند. علي قاري مي گويد: معناي اين حديث از اين آيه به دست مي آيد:و ما خلقت الجنّ و الانس الاّ ليعبدون . براي اين كه ابن عباس , عبادت را به معناي معرفت گرفته است .(1)

مي توان گفت : اساس آفرينش , جمال و زيبايي و عشق به جمال و زيبايي است . ذات حضرت حق , هم معشوق است و هم عاشق , و چون عاشق جمال خويش است , آفرينش را آينهء جمالش گردانيد; پس اساس آفرينش و پيدايش جهان , عشق حقّ به جمال خويش و جلوهء جمال خويش است و او معشوق همهء آفرينش است . آفرينش وسيلهء ظهور حقّ و زمينهء معرفت و عشق خلق به معشوق حقيقي است .(2) ولي با توجه به اين كه

سند اين حديث معلوم و مشخص نيست , خود به خود از دائرهء سؤال و پرسش حذف مي شود. بنابراين نمي توانيم اين سؤال را مطرح كنيم كه : چرا خدا نياز به معرفي خود بود؟ چون اين حديث مورد خدشه است .

آن چه كه متقن و غير قابل خدشه است , آيهء شريفهء (3) است كه علت

اصلي خلقت انسان ها و جنيان را, عبادت و پرستش خدا معرفي كرده , عبادت و پرستش را باعث كمال عبددانسته است , نه برطرف شدن نياز خدا. خداوند متعال هيچ گونه نيازي ندارد, بلكه علّت خلق عالم , بالايي ووالايي انسان و به كمال رسيدن او است .

]من نكردم خلق تا سودي كنم بلكه تا بر بندگان جودي كنم

]علامهء طباطبائي دربارهء علّت خلقت انسان فرمود: غرض نهائي از خلقت , حقيقت عبادت است ; يعني اين كه بنده از خود و از هر چيز ديگر, ببُرد و به ياد پروردگار باشد و ذكر او را گويد. حقيقت عبادت اين است كه بنده , خود را در مقام ذلّت و عبوديّت وادارد, تا رو به سوي ربّ آورد. همين معنا, منظور آن مفسري است كه عبادت را به تفسير كرده است . وي مي خواهد بگويد: حقيقت عبادت , معرفتي است كه از عبادت ظاهري به دست مي آيد.(4)

(پـاورقي 1.سيد يحيي يثربي , عرفان نظري , ص 47

(پـاورقي 2.همان .

(پـاورقي 3.ذاريات (51 آيهء 56

(پـاورقي 4.علامه طباطبائي , ترجمهء تفسير الميزان , ج 18 ص 616

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.