-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با عنايت به سخن امام راحل در مورد شهيد مطهري كه ايشان و آثارش را بي اثتثنا مفيد دانستهاند چرا حوزههاي علميه بخصوص مشهد و قم تابحال همايش و يا سمينار و حركتي مشابه حركت امسال صدا و سيما انجام ندادهاند؟از سؤال شما مشخص ميشود احتمالاً نسبت به علامه شهيد آيت ا... مرتضي مطهري (ره) و آثار و كتب ايشان عنايت و توجه خاصي داريد و احتمالاً كتابهاي ايشان را مطالعه كرده و ميكنيد. ما نيز همانند شما به اين مسأله اعتراض و انتقاد داريم كه چرا آنگونه كه بايد به آثار شهيد مطهري و توسعه مطالعه كتابهاي ايشان و بسط فكر و انديشه و آرمانهاي ايشانتوجه نشده است؟

سخنراني آن شهيد والامقام در خصوص فلسطين و شمر خواندن نخست وزير اسراييل كه حدود 40 سال پيش صورت گرفته است متأسفانه 30 سال پس از ايراد سخنراني و حدود بيست سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي اولين بار در سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش گرديد. هنوز هم بسياري از تحصيل كردهها اعم از حوزوي و دانشگاهي كه با فكر و انديشه و اعتقادات و باورهاي مردم سروكار دارند از ديدگاههاي اين متفكر بينظير جهان اسلام در دوران معاصر بياطلاع هستند. هنوز هم بسياري از خطباء و وعاظ، منبرهاي حماسه حسيني و تحريفات عاشوراي مطهري را نخواندهاند و به روضهخواني دروغ كه به تعبير شهيد مطهري حرام است ادامه ميدهند!

دوست عزيز شايد علت اين بيتوجهي ريشه درگذشته قبل از انقلاب داشته باشد. در آن دوران شهيد مطهري (ره) و امثال او مثل شهيدان بهشي و باهنر و ... شخصيتهايي بودهاند كه به دليل افكار و انديشههاي نو و جديد مورد پذيرش جامعه متدين وكساني كه به سنتها بصورت غير پويا و از سوي تعصب عاري از تفكر و تعمق پاي بند بودهاند، مورد بيمهري قرار گرفته و در ميان آنان جايگاهي نداشتهاند. لذا حضور اين عزيزان در ميان قشر روشنفكر و تحصيل كرده دانشگاهي و نو انديشان اندك حوزه بيشتر بوده است و در حوزههاي علميه به دليل حاكميت بافت سنتي حضوري نداشته يا بسيار كمرنگ بوده است. حتي پس از بيان سخن امام و توصيه به مطالعه آثار آن شهيد بزرگوار و تأكيد بر مفيد بودن همه آثار، متأسفانه برخي از حضرات برخي از كتابهاي شهيد مطهري مثل مسأله حجاب را قبول نداشتند و بصورت علني توصيه ميكردند جوانان آن را مطالعه نكنند و ...

اكنون نيز آن طيف فكري سنتگرا كه بيشتر به ظواهردلخوش ميكنندو از انديشههايي غير پويا و دگم برخوردار هستند، در پيكره اين مراكز حضور دارند. مظلوم تراز شهيد مطهري.آيت ا... شهيد بهشتي است كه از نظر علمي و فقهي ديدگاههايي همانند شهيد مطهري داشته است نه تنها تاكنون ديدگاههايي همانند شهيد مطهري داشته است نه تنها تاكنون برايش همايش همانند همايش حكمت مطهر برگزار نشد، بلكه مراسم ظاهري و صوري نيزكمتر برايش گرفته مي شود و از او ياد ميشود و حال آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي به مقدار زيادي مرهون زحمات و خدمات و افكار و انديشههاي شهيد بهشتي است كه امام خميني (ره) فرمودند: بهشتي يك ملت بود. يعني به لحاظ قدرت و قيمت و ارزش و توانايي فكري و عملي، او به اندازه كل يك ملت كارآمد و ارزشمند بود ولي متأسفانه در زمان حياتش در جمهوري اسلامي مورد بيمهري قرار گرفت و پس از شهادتش نيز همچنان مظلوم است و گمنام.

دوست عزيز آنچه شما ذكر كرده ايحسرت و آه و ناله ما نيز هست اما چه كنيم كه توان تغيير از ما سلب شده است و جوانان برومند و دلسوزان بايد همتي مردانه كنند و با تشكيل هستههايي كوچك مطالعاتي در مدرسه و محل خودتان با راهنمايي معلمان و روحانيون و استادان حوزه و دانشگاه و افراد خوشفكر به تجزيه و تحليل آثار آن شهيد عزيز همت بگمارند قطعاً آثار و نتايج آن به مراتب از همايش حكمت مطهر بيشتر خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.