-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4151 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد مؤسسه فرهنگي پيوند با امام توضيح دهيد زير نظر چه كساني است مركزش كجاست و زير نظر چه كسي يا سازماني است؟

مجموعهاي از دانشجويان و طلاب چند سال پيش ( حدود 9 سال قبل به اميد بهره معنوي از استادي گرانقدر گرده هم آمدند و تعهد نمودند استفادههاي معنوي حاصل از شاگردي اين بزرگوار،تنها محدود به كلاسها و جلسات خصوصي نگردد و اگر پرودگار متعال ياري فرمود در پرورش و انتشار آن به جامعه تلاش نمايند.در اين نوع نگرش (نگاه كاربردي به علم )،مؤسسهاي فرهنگي و كاملاً خصوصي و بدون وابستگي به هيچ دستگاه و ارگاني تأسيس گرديد.اهدافي براي اين مؤسسه تدوين گرديد كه بصورت فشرده ذيلاً عرض ميشود:

ايجاد پايگاهي مبتني بر اصول تربيتي قرآن كريم،براي رشد و تربيت نيروهاي انقلاب و ارائه خدمات فرهنگي مؤثر به جامعه اسلامي نقطه آغاز جريان موسسه بوده است.قرآن اين كتاب سير و سلوك انساني در اعتقاد زلال به خداي متعال انسان را به منبع بيكران علم و قدرت ازلي متصل ميسازد.و تمامي نيازهاي يك نظام تربيتي را فرا روي طالبان طريق كمال قرار ميدهد از اين روي در تمامي فعاليتهاي فرهنگي مؤسسه جريان تمسك به تعاليم قرآني به روشني دنبال ميگردد.

اولين گام براي پرداختن به فعاليتهاي فرهنگي و عرضه محصولات فرهنگي تخليص نيات،تطهير جانها وانگيزهها و تقويت بصيرت ديني همتهاي متصديان فعاليتهاي فرهنگي است كه در اين بخش تلاش مؤسسه بر ايجاد يك پايگاه فرهنگي براي آموزش و تربيت نيروهاي فرهنگي خود است.در امتداد اين تلاش به شكل گيري يك نظام تربيتي براي نيروهاي مخصوص فرهنگي دست مييابيم.

پرداخت به فعاليتهاي فرهنگي با نگاهي جامع،بطوري كه تمامي مراحل ايجاد يك تحول فرهنگي را شامل گردد،ويژگي ديگري از سياستهاي مؤسسه ميباشد.از اين روي در مؤسسه فعاليتهاي فرهنگي با تجلي و طليعه يك معرفت قرآني آغاز شده با تحقيق و پژوهش تفصيلي دنبال ميگردد.سپس با طراحي روشهاي كارآمد،متناسب با قامت و نياز جامعه كاربردي ميشود و در مرحله آخر نيز متناسب با وسعت مؤسسه و ظرفيت طرحهادر منطقهاي معين اجرا ميگردد.در پايان با مستند سازي مناسب از تمامي مراحل فوق نسخه شفاف از يك فرايند و فعاليت فرهنگي سازنده و رشده دهنده در اختيار متوليان فرهنگي قرار ميگيردتا به نحوه مناسب آنرا توسعه داده ودر حوزه مأموريت خودشان گسترش دهند.به اين صورت كار معماري فرهنگ جامعه بر اساس سيره اولياي الهي در حد و اندازههاي اين مؤسسه پيگيري ميشود.از ديگر برنامههاي مؤسسه تحقيق و پژوهش بر روي مولفههاي فرهنگي جامعه ايدهال و طراحي روشهاي مناسب براي پيادهسازي آن و اجراي آن در سطح فضاهاي تعيين شده و ارائه شيوه نهادينهسازي آن به نهادهاي متولي امور فرهنگي كشور،ميباشد.اميدوارم اين معرفي فشرده تا حدودي شما را با مؤسسه آشنا نموده باشد.آدرس مؤسسه هماني استمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.