-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4154 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در كشور ما دين روز به روز كمرنگتر و در ديگر ملل فهميدند كه تازه بايد دنبال دين بروند؟به درگاه حضرت حق جلّ و اعلي پيشاني سجده بر خاك ميساييم كه ما را در ميان ملت و جواناني فهيم و مؤمن و با صفا قرارداده است تا از فيض فضايل و كرامات آنان بهرهمند باشيم و احساس مسئوليت و تعهد شما جوان خوب و صميمي نسبت به ارزشهاي ديني و جلوههاي مذهبي در جامعه را قدر مي نهيم و آرزو مي كنيم هر روز نسبت به گذشته آگاهي و دانش و بينش و تعهد و مسئوليتت افزون گردد.

برادر عزيز ضمن تأييد تغيير برخي مظاهر و ظواهر ديني در جامعه و قبول آنچه شما اشاره كردهاي يادآورد ميشويم كه البته بايد ببينيم منظور از دين چيست كه درگذشته پررنگتر بوده است و حالا كم رنگتر. درگذشته برخي مظاهر مثل حجاب و پوشش بخصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي پررنگتر بوده است و حالا كم رنگ شده است ولي برخي موارد نيز نسبت به گذشته افزايش يافته است؛ از جمله آگاهيهاي جوانان مؤمن و انقلابي نسبت به دين و مسايل ديني نسبت به گذشته در بسياري از مسايل پررنگتر شده است. بسياري از جوانان عمده مسايل مهم ديني و مملكتي (سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ...) بطور عميق درك ميكنند و ميفهمند. بنابراين اگر منظور شما از دين مظاهر و ظواهري است كه از آنها به دين تعبير ميكنيد درست است تغييرات قابل توجهي در جامعه مشاهده ميشود كه درگذشته وجود نداشته و حالا پيدا شده و اتفاقاً اين مسايل از جمله مسايل و مواردي است كه به بيديني و يا كم رنگشدن دين و ارزشهاي ديني تعبير ميشود.

اما اگر كمرنگ شدن دين را به قبول و باور خدا و پيامبر و امامان بدانيم چنين چيزي مورد قبول نيست و تحقيقات متعدد نشان ميدهد اكثريت جوانان كشور با خداي قادر متعال سرستيز و جنگ ندارند و اگر اعتراض و انتقاد دارند از مسئولان و دستاندركاران امور جامعه است كه با انتساب خودشان اين حيثيت و بهره مقدس و زيباي دين را لكه دار و خدشهدار ميسازند و وقتي جوانان زبان به اعتراض ميگشايند متهم به بيديني ميشوند.

دوست عزيز براساس شواهد و بررسيهاي متعدد بسياري از حركات جوانان و افراد در جامعه عكس العملي است كه در برابر دستاندركاران و متوليان امور جامعه انجام ميگيرد و باعث ميشود مردم از حاكمان نظام ديني و حاكميت اسلام احساس نارضايتي كنند ولي هرگز از اصل اسلام و خدايي خداوند و حاكميت دينبر شؤون گوناگون زندگيشان ناراضي نيستند. گاهي بيان مسايل به گونهاي است كه جوان را به عكس العمل شديد و مخالفتآميز سوق

ميدهد. طبيعي است وقتي جواني را به خاطر رفتاري، ضد دين و بي دين قلمداد كنيم ممكن است بر اثر مرور زمان، خودش هم به اين باور برسد و احساس كند راه بازگشت به دين وجود ندارد و حال آن كه اتهام بيديني به خاطر پوشيدن نوعي لباس، آرايش كردن و ... نميتوان به كسي زد. كسي بيدين است كه خدايي خداوند و رسالت پيامبر (ص) را نپذيرد ولي كسي كه ايمان به خداوند داردو رسالت پيامبر (ص) را پذيرفته، نميتوان متهم به بيديني كرد. و حال آن كه ما گاهي به خاطر خطايي كوچك كه خود خداوند هم آنرا گناه صغيره خوانده است افراد را بيدين ميخوانيم. دوست عزيز، قلب و دل بسياري از جوانان براي اسلام و حاكميت اسلامي ميتپد ولي متأسفانه عملكرد ناشايست و نادرست برخي از دينداران و مسئولان موجب دلزدگي تعداد قابل توجهي از اعضاي جامعه بخصوص جوانان شده است كه بايد با همت شما جوانان خوب و عزيز اصلاح شود. توفيق شما را از درگاه حضرت حق مسئلت مينماييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.