-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7319)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1479)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1367)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1363)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(928)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(870)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(823)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(753)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(696)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(650)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شما چگونه ثابت مي كنيد كه ابوبكر خليفه بلافصل رسول اللّه (ص ) نيست ؟
هـمـه انـبـيا و پيامبران الهي در زمان حيات خويش , جانشين خود را براي امت معرفي ومنصوب كـرده انـد و بـر اين اساس پيروان مذهب جعفري معتقدند كه همان طوري كه ارسال رسول براي هـدايت مردم بايد از ناحيه خداوند متعال باشد , خليفه و جانشين او نيزبايد از ناحيه خداوند عالم منصوب شود , بنابراين كساني كه مدعي اند ابوبكر خليفه بلافصل رسول خدا هست , بايد استدلال كـنند كه او به چه صورت اين خلافت را به دست آورده است .همان گونه كه گفته شد , جانشين پـيامبر (ص ) بايد از طرف خداوند متعال و خود آن حضرت تعيين و اعلام شود كه اين اعلام به دو گـونـه مـي باشد : اولا , بيان اوصاف وشرايط و ويژگي ها مي باشد كه انسان با ملاحظه آنها يقين پـيدا مي كند كه او خليفه وامام مسلمانان بعد از رسول خداست , مثل آنچه كه در آيه شريفه ( انما ولـيـكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون ) آمده است . (1) اين اوصاف در هركس باشد , او جانشين رسول خدا (ص ) است و خود واسطه پيام است و چون حـضـرت عـلـي (ع ) بـنا به نقل فريقين هم داراي آن شرايط كلي امامت است و هم به اسم ايشان تـصـريـح شـده اسـت , بنابراين شيعه معتقد است كه او خليفه بلافصل رسول خدا (ص ) است . آن حـضرت داراي فضائل فراواني است كه خاص ايشان است ودر كتب فريقين نقل شده است و هيچ يـك از صحابي مدعي آن نبوده اند و ما به برخي از آنها اشاره مي كنيم :1ـ حديث بدء الدعوه , پيامبر اسـلام (ص ) در اوايل بعثت به فرمان خداوند سبحان ,اقوام و بستگان نزديك خود را جمع نمود و رسالت خويش را به آنان ابلاغ فرمود و درهمان مجلس اعلام نمود كه هر كس از شما در پذيرفتن دعـوت مـن سـبـقت جويد او پس ازمن جانشينم خواهد بود , از ميان آنان فقط حضرت علي (ع ) جواب مثبت داد و دعوت آن حضرت را پذيرفت كه آن حضرت فرمود : انت اخي و وزيري و وارثي و خـلـيـفـتـي مـن بـعدي ,تو برادر و وزير و وارث و جانشين بعد از من هستي ) . (2)2ـ آيه تبليغ , ابـواسـحـاق ثعلبي در تفسير خود و طبري در كتاب الولايه و ابن صباغ مالكي و... نوشته اند كه آيه كـريـمه تبليغ : ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) (3) درباره حضرت علي (ع ) نازل شده است و رسول خدا (ص ) دست ايشان را گرفت و فرمود : ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ). (4)3ـ حـديـث مـنـزلت , احمد بن حنبل و شيخ سليمان بلخي و ابن صباغ مالكي و ديگران نوشته اند كه پـيـامبر اسلام (ص ) به حضرت علي (ع ) فرمود : ( انت مني بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بـعـدي , تو براي من به منزله حضرت هارون نسبت به حضرت موسي هستي , جز اينكه بعد از من پيامبري نخواهد بود ) . (5)رواياتي نيز در اوصاف حضرت علي (ع ) از زبان مبارك رسول خدا نقل شـده اسـت كـه آنـهاهم مي تواند امر جانشيني را روشن كند , حضرت رسول مي فرمايد : ( انا دار الحكمه و علي بابها , (6) من سراي حكمت و علم هستم و علي (ع ) دروازه آن ) , يا درحديث ديگر مـي فرمايد: ( و اقضاهم علي بن ابيطالب , آگاه ترين شخص به قضاوت ,حضرت علي (ع ) است ) . (7)از ايـن رو , آنـچه شيعه به آن معتقد است بر اساس ادله قطعيه اي است كه مورد اتفاق فريقين است , اما آنچه كه خلافت بلافصل را براي ديگران اثبات نمايد , كسي مدعي نشده و ذكر هم نشده است , بنابراين اين منصب الهي است و تعيين آن هم از جانب خداست , زيرا علم به اينكه چه كسي شايستگي اين مقام را دارد , از قدرت غيرخداوند و فرستادگانش خارج است .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- مـائده / 55.2- بـحـرانـي , غايه المرام , باب 20 و 21, ص 132.3- مائده / 67.4- مرحوم طبرسي , الاحـتـجـاج , ص 121 طـبع دارالكتب العلميه .5- ابن صباغ مالكي , فصول المهمه , ص 201, طبع دارالكتب العلميه .6- ترمذي , سنن تر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.