-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3547)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1238)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1212)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(658)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(615)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(609)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(505)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

2- روش سياسي خلافت خلفاء سه گانه چگونه بود وديدگاه شيعه در اين باره چيست؟
((شيعه)) معتقد بود كه شريعت آسماني اسلام كه موارد آن در كتاب خدا و سنت پيغمبر اكرم روشن شده تا روز قيامت به اعتبار خود باقي و هرگز قابل تغيير نيست و حكومت اسلامي با هيچ عذري نميتواند از اجراي كامل آن سرپيچي نمايد, تنها وظيفه حكومت اسلامي اينست كه با شورا در شعاع شريعت به سبب مصلحت وقت, تصميماتي بگيرد ولي در اين جريان, به علت بيعت سياست آميز شيعه و همچنين از جريان حديث دوات و قرطاس كه در آخرين روزهاي بيماري پيغمبر اكرم اتفاق افتاد, پيدا بود كه گردانندگان و طرفداران خلافت انتخابي معتقدند كه كتاب خدا مانند يك قانون اساسي محفوظ بماند ولي سنت و بيانات پيغمبر اكرم را در اعتبار خود ثابت نميدانند بلكه معتقدند كه حكومت اسلامي ميتواند به سبب اقتضاي مصلحت, از اجراي آنها صرفنظر نمايد. و اين نظر با روايتهاي بسياري كه بعدا در حق صحابه نقل شد ( صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت بيني خود اگر اصابت كنند ماجور و اگر خطا كنند معذور ميباشند) تأييد گرديد ونمونه بارز آن وقتي اتفاق افتاد كه خالد بن وليد يكي از سرداران خليفه, شبانه در منزل يكي از معاريف مسلمانان ((مالك بن نويره)) مهمان شد و مالك را غافلگير نموده, كشت و سرش را در اجاق گذاشت و سوزانيد و همان شب با زن مالك همبستر شد! و به دنبال اين جنايتهاي شرمآور, خليفه به عنوان اينكه حكومت وي به چنين سرداري نيازمند است, مقررات شريعت را در حق خالد اجرا نكرد!!
و همچنين خمس را از اهل بيت و خويشان پيغمبر اكرم بريدند و نوشتن احاديث پيغمبر اكرم بكلي قدغن شد و اگر در جايي حديث مكتوب كشف يا از كسي گرفته ميشد آن را ضبط كرده ميسوزانيدند و اين قدغن در تمام زمان خلفاي راشدين تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز خليفهِ اموي (99-102) استمرار داشت و در زمان خلافت خليفهِ دوم (13-25 ق) اين سياست روشنتر شد و در مقام خلافت, عدهاي از مواد شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفتن ((حي علي خيرالعمل)) در اذان نماز ممنوع ساخت و نفوذ سه طلاق را داير كرد و نظاير آنها.
درخلافت وي بود كه بيت المال در ميان مردم با تفاوت تقسيم شد(1) كه بعداً در ميان مسلمانان اختلاف طبقاتي عجيب و صحنههاي خونين دهشتناكي به وجود آورد و در زمان وي معاويه در شام با رسومات سلطنتي كسري و قيصر حكومت ميكرد و خليفه او را كسراي عرب ميناميد و معترض حالش نميشد. (1)- اسد الغابة, ج 4, ص 386. الاصابة, ج3.
خليفه دوم به سال 23 هجري قمري به دست غلامي ايراني كشته شد و طبق راي اكثريت شوراي شش نفري كه به دستور خليفه منعقد شد, خليفه سوم زمام امور را به دست گرفت. وي در عهد خلافت خود خويشاوندان اموي خود را بر مردم مسلط ساخته در حجاز وعراق و مصر وساير بلاد اسلامي زمام امور را به دست ايشان سپرد ايشان بناي بيبندوباري گذاشته آشكارا به ستم و بيداد و فسق وفجور و نقض قوانين جاريه اسلامي پرداختند, سيل شكايتها از هر سوي به دارالخلافة سرازير شد, ولي خليفه كه تحت تأثير كنيزان اموي خود و خاصه مروان بن حكم قرار داشت, به شكايتهاي مردم ترتيب اثر نميداد بلكه گاهي هم دستور تشديد و تعقيب شاكيان را صادر ميكرد و بالأخره به سال 35 هجري, مردم بر وي شوريدند و پس از چند روز محاصره و زد خورد, وي را كشتند.
خليفه سوم در عهد خلافت خود حكومت شام را كه در رأس آن از خويشاوندان اموي او معاويه قرار داشت, بيش از پيش تقويت ميكرد و در حقيقت سنگيني خلافت, در شام متمركز بود و تشكيلات مدينه كه دارالخلافة بود جز صورتي در بر نداشت خلافت خليفه اول با انتخاب اكثريت صحابه وخليفه دوم با وصيت خليفه اول وخليفه سوم با شوراي شش نفري كه اعضا و آيين نامه آن را خليفه دوم تعيين و تنظيم كرده بود, مستقر شد. و روي هم رفته سياست سه خليفه كه 25 سال خلافت كردند, در اداره امور اين كه قوانين اسلامي بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت كه مقام خلافت تشخيض دهد, در جامعه اجرا شود و در معارف اسلامي اين بود كه تنها قرآن بي اينكه تفسير شود يا مورد كنجكاوي قرار گيرد خوانده شود و بيانات پيغمبر اكرم(ص)(حديث) بي اينكه روي كاغذ بيايد روايت شود واز حدود زبان و گوش تجاوز نكند.
اينها ونظاير اينها اموري بود كه پيروان علي(ع) را در عقيده خود راسختر و نسبت به جريان امور, هشيارتر ميساخت و روز به روز بر فعاليت خود ميافزودند. علي نيز كه دستش از تربيت عمومي مردم كوتاه بود به تربيت خصوصي افراد ميپرداخت.
در اين 25 سال, سه تن از چهار نفر ياران علي(ع) كه در همه احوال در پيروي او ثابت قدم بودند (سلمان فارسي و ابوذر غفاري و مقداد) در گذشتند ولي جمعي از صحابه و گروه انبوهي از تابعين در حجاز و يمن و عراق وغير آنها در سلك پيروان علي درآمدند و در نتيجه پس از كشته شدن خليفه سوم, از هر سوي به آن حضرت روي نموده و به هر نحو بود با وي بيعت كردند و وي را براي خلافت برگزيدند.

شيعه در اسلام
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.