-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7336)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1388)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(938)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(687)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42074 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

حكم بن ابي العاص كيست؟
حَكَم از زماني كه پيامبر اسلام (ص) دعوت خود را به طور آشكار در مكه آغاز نمود، با پيامبر (ص) مخالفت ميكرد و با عدهاي از دشمنان سرسخت اسلام مثل «ابولهب»، «عقبة بن ابي معيط»، و «ابوجهل» كه همگي همساية پيامبر بودند، از هرگونه دشمني و مخالفت با پيامبر اسلام (ص) فروگذار نميكرد. (طبقات ابن سعد / 1 /186)
«ابن هشام» سيره نويس معروف اسلام مينويسد:
«گروهي كه در مكه، پيامبر اسلام (ص) را اذيت مينمودند و با آن حضرت همسايه بودند، عبارت بودند از: ابولهب، حكم بن ابي العاص، و عقبة بن ابي معيط …» (سيرة ابن هشام / 2 / 57)
«بلاذري» مينويسد:
حكم بن ابي العاص، در زمان جاهليت همساية پيامبر اسلام (ص) بود و در آغاز اسلام، آن حضرت را فوق العاده اذيت ميكرد، او بدترين همسايه پيامبر اسلام (ص) بود.
حكم بعد از فتح مكه بر حسب ظاهر مسلمان شد و وارد مدينه گرديد، ولي ايمان و اعتقاد درستي نداشت.
او هنگام راه رفتن پيامبر اسلام (ص) پشت سر آن حضرت حركت ميكرد و اداي پيامبر (ص) را درميآورد و با حركات زنندة چشم و بيني و دهان خود، نسبت به آن حضرت جسارت مينمود!
هنگامي كه پيامبر (ص) نماز ميگزارد، پشت سر حضرت ايستاده حركات مشابهي انجام ميداد.
او علاوه بر اينها در مسائل داخلي زندگي پيامبر اسلام (ص) كنجكاوي ميكرد، چنانكه روزي پيامبر (ص) در حجرة يكي از همسران خود بود، حكم بدون كسب اجازه به داخل حجره سر كشيد، پيامبر او را شناخت و در حالي كه عصائي در دست گرفته بود، از حجره بيرون آمد و فرمود:
آيا كسي مرا از آزار اين مرد ملعون راحت ميكند؟
آنگاه فرمود: اين مرد نبايد در اين شهر بماند، لذا آنها را به «طائف» تبعيد فرمود، اين دو نفر تا هنگام وفات پيامبر (ص) در طائف بودند، پس از رحلت پيامبر (ص)، عثمان از ابوبكر خواست آنها را به مدينه برگرداند، ابوبكر نپذيرفت و گفت: كسي را كه پيامبر (ص) تبعيد كرده من نميتوانم برگردانم.
پس از ابوبكر، هنگامي كه عمر به خلافت رسيد، عثمان اين درخواست را از وي نيز كرد،عمر هم مانند ابوبكر پاسخ رد داد.
هنگامي كه خود عثمان به خلافت رسيد، آنها را به مدينه برگرداند و گفت: من دربارة آنها با پيامبر (ص) گفتگو كرده بودم، پيامبر (ص) وعده داده بود به آنها اجازه بازگشت بدهد كه اجل مهلت نداد! (انساب الاشراف / 5 / 27)
«عبدالله بن عمرو بن عاص» ميگويد: در محضر پيامبر اسلام (ص) بودم، حضرت فرمود: اكنون مرد ملعوني وارد مجلس ميشود، من كه چند لحظه پيش عمر را در حال لباس پوشيدن (براي شرفيابي به محضر پيامبر) ديده بودم، دلم شور ميزد كه مبادا عمر وارد شود، در اين هنگام «حكم بن ابي العاص» از در وارد شد. (الاستيعاب / 1 / 317)
«حاكم» ميگويد: پيامبر اسلام (ص) به حكم و فرزندان او لعنت فرستاد. (مستدرك / 4 / 481)
بدين ترتيب سوابق ننگين حكم بن ابي العاص در تاريخ اسلام بر كسي پوشيده نبود و هم ميدانستند كه او با اسلام و پيامبر خدا دشمني ديرينهاي دارد و پيامبر او را لعن و نفرين كرده و از مركز حكومت اسلامي طرد نموده است، با اين حال عثمان در مورد او از هيچ احترام و بخششي فروگذار نميكرد!.

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.