-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3553)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1238)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1212)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(658)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(615)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(611)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(505)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42183 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ذوالقرنين كيست؟
ويژگيهايي كه از قرآن مي توان بدست آورد از اين قرار است.
اين اسم ذوالقرنين را خود قرآن قرار نداده است بلكه اسمي بود كه پرسش كنندگان اين نام را به او نهاده اند.
2 - خداوند به او ملك بخشيده و فرمانروايي اش داده.
3 - اعمال بزرگي كه در جنگ هاي خود انجام داد به سه بخش تقسيم مي شود.
اول: غربي، از بلاد خود به سوي غرب متوجه شده و تا جايگاهي كه نزد او حد مغرب به شمار مي رفت، رسيده و در آنجا خورشيد را طوري يافته كه گويي در چشمه اي فرو مي رود.
دوم: شرقي، همچنان پيش رفته تا به سرزمين رسيده كه آبادان نبوده و در آن قبايل بدوي ساكن بوده اند.
سوم: به جايگاهي رسيده است كه در آن تنگناي كوهي بوده و از پشت كوه گروهي موسوم به ياجوج و ماجوج ساكن بوده اند كه بر اهالي اين سرزمين مي تاخته و غارت مي كرده اند.
4 - اين پادشاه براي حفظ مردم از دستبرد قوم وحشي سدي بنيان نمود.
5 - اين سد تنها از سنگ و آجر نبود بلكه آهن و مس هم داشته و غارتگران را از تجاوز مانع مي شده.
6 - اين پادشاه به خدا و معاد (اعتقاد داشته).
7 - پادشاهي دادگر بوده و به رعيت عطوفت داشت و هنگام غلبه در ناحيه عرب با شفقت و مهرباني رفتار نمود.
8 - حريص به مال نبود.
9 - در حديث آمده كه ذوالقرنين وقتي به سن 12 سالگي رسد حاكم تمامي زمين شد و سي سال حكومت كرد. وي از مردم روم بود. خدا دوست بوده و خدا نيز وي را دوست

ـ2ـ
داشت خير خواه بود و خدا نيز خيرخواه او بود. قوم خود را به خداپرستي دعوت مي نمود. چون دو طرف سرش را شكستند(جاي دوشاخ) او را ذوالقرنين گفتند. خداوند ابر را در خدمت وي نهاد. و اسباب و سايلي در اختيار او نهاد و نور را برايش منبسط نمود، به طوري كه شب و روز برايش يكسان بود او به دنبال آب
حيات بود و در جستجوي آن برآمد اما به آن دست نيافت و تنها حضرت خضر به آن دست يافت. وي حضرت ابراهيم(عليه السلام)را درك نموده و با وي مصافحه نمود.
شهر اسكندريه را بنا كرده و معبدي عظيم در آن ساخت. در تاريخ نام او با ترديد اسكندر آمده.
يكي از دانشمندان اسلامي به نام ابولكلام آزاد ذوالقرنين را همان كورش كبير پادشاه هخامنشي دانسته و گفته است.
پس از آنكه كورش بر تخت سلطنت نشست با پادشاه ليدي كه كرزوس نام داشت روبرو گرديد. البته جنگ را كرزوس شروع نمود و كورش دفاع مي نمود. كوروش در اين جنگ پيروز شد. سپس متوجه مشرق زمين شد و با قبايل وحشي كيد ورسيا و باكتريا كه در نواحي شرق، سر به شورش برداشته بودند جنگيد و فتنه را خاموش نمود. منظور از كيدورسيا بلوچستان، و باكتر يا همان بلخ است سپس به سمت شمال متوجه شد و براي اصلاح امر ماد كه از سلسله جبال شرق ايران آغاز شده و به درياي خزر و درياي سياه مي رسد، نزديك رودي اردو زد و آنگاه مردم از قومي به نام ياجوج و مأجوج شكايت نمودند و او با آن سدي كه توصيف شد آنها را از گرفتاري نجات داد(2).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - بحارالانوار، سفينة البحار.
2 - كتاب معارف و معاريف، ج 5.

ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.