-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1377)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(881)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(768)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(679)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42220 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر شيعه نسبت به صحابه چيست ؟
از ديـدگـاه شـيـعـه , كـسـانـي كه به ديدار و مصاحبت پيامبر صلي اللّه عليه و آله تشرف حاصل نـمـوده اند به چند گروه تقسيم مي شوند و ما پيش از آن كه به شرح اين سخن بپردازيم , شايسته است كه به صورت اجمال , صحابي را تعريف نماييم . در ايـنـجـا , تـعـريف هاي گوناگوني پيرامون صحابي پيامبر وجود دارد كه به برخي ازآنها اشاره مي كنيم . 1 - سـعيد بن مسيب گويد : صحابي كسي است كه به مدت يك يا دو سال با پيامبربوده و همراه وي در يك يا دو نبرد , شركت داشته و جنگيده است . (1)2 - واقـدي گويد : دانشمندان برآنند كه هر كس پيامبر را ديده و به اسلام گرويده و در امر ديـن , انـديـشـه نـموده و به آن راضي گرديده است , نزد ما از اصحاب پيامبرمحسوب مي شود , گرچه به مدت يك ساعت از روز باشد . (2)3 - محمد بن اسماعيل بخاري آورده است : هر كس از مسلمانان با پيامبر مصاحبت داشته و يا او را ديده , از اصحاب آن حضرت است . (3)4 - احـمـد بن حنبل گويد : هر كس يك ماه و يا يك روز و يا يك ساعت , با پيامبرمصاحبت داشته و يا آن حضرت را ديده جزء اصحاب است . (4)در مـيان علماي اهل سنت , عدالت صحابه به عنوان يك اصل مسلم پذيرفته شده است , به ايـن مـعـنـا كه هر كس مصاحبت با پيامبر را درك كرده باشد , عادل است (5)اينك در پرتو آيات روشـنـگـر قـرآن , به بررسي اين سخن مي پردازيم و ديدگاه شيعه راكه برخاسته از منطق وحي است , مي آوريم :تاريخ , نام و نشان بيش از دوازده هزار تن را به عنوان صحابه پيامبر صلي اللّه عليه و آله ضبط نموده است كه در ميان آنان , چهره هاي گوناگوني وجود دارد . شـكـي نـيـسـت كه مصاحبت با پيامبر گرامي , افتخار بزرگي بود كه نصيب گروهي گرديد و امـت اسـلامـي پيوسته با ديده احترام به آنان نگريستند ; زيرا آنان , پيشتازان آيين اسلام بودند كه براي نخستين بار , پرچم شوكت و عزت اسلام را به اهتزاز درآوردند . قـرآن كـريـم نيز به تمجيد از آن پرچمداران پيشگام مي پردازد و مي فرمايد : لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوامن بعد و قاتلوا . (6)- آنان كه پيش از فتح ( مكه ) , بخشش و مبارزه نمودند , نسبت به كساني كه پس ازآن , انفاق و جهاد كردند , مساوي نيستند , بلكه در درجه اي بالاتر قرار دارند . در عين حال بايد اعتراف نمود كه مصاحبت با پيامبر خدا , كيميايي نبوده است كه ماهيت انسان ها را دگرگون سازد و همه آنان را تا پايان عمر بيمه كند و در جرگه دادگران قرار دهد . براي روشن شدن مساله , سزاوار است پيش از هر چيز به قرآن كه مورد اتفاق همه مسلمانان جهان است , روي آوريم و در حل اين مساله , از آن كتاب مقدس آسماني مددجوييم :صحابي از ديدگاه قـرآن در مـنـطـق وحـي , انسانهايي كه به محضر پيامبر گرامي شرفياب شده و مصاحبت ايشان رادرك كـرده انـد , دو دسته اند :گروه نخستين كساني كه آيات جاودانه قرآن , به مدح و ستايش آنـان مي پردازد و از آنان به عنوان پايه گذاران كاخ مجد و شوكت اسلام , ياد مي كند و ما در اينجا بـرخـي از فـرازهـاي كـتـاب الـهي را پيرامون اين دسته از صحابه , يادآور مي شويم :1 - پيشتازان نـخستين و السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي اللّه عنهم و رضوا عنه و اعدلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم . (7)- و پـيشتازان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي از آنان پيروي نمودند , خدا از آنـان خـوشـنود و آنان نيز از خدا خوشنودند و خداوند , بهشتهايي را كه در آنها نهرها جاري است , براي آنان مهيا فرموده و اين به حقيقت ,رستگاري بزرگي است . بيعت كنندگان در زير درخت لقد رضي اللّه عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم و اثابهم فتحا قريبا . (8)- خـداونـد از مومناني كه در زير درخت با تو بيعت نمودند , خوشنود گرديد و آنچه در دلهاي آنان مي گذشت را دانست , پس آرامش را بر آنان فرو فرستاد و پيروزي نزديك را به آنان پاداش داد . 3 - مهاجران للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا و ينصرون اللّه و رسوله اولئك هم الصادقون . (9)- بـراي مـستمندان مهاجري كه از ديار و دارايي خود رانده و دور شدند , در جستجوي فضل و خوشنودي خدا هستند و خدا و پيامبر را ياري مي نمايند . آنان راستگويان هستند . 4 - اصحاب فتح محمد رسول اللّه و الذين معه اشداء علي الكفار و رحماء بينهم تريهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من اللّه و رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود . (10)- محمد فرستاده خدا است و ياران و همراهانش بر كافران سخت دل و با يكديگرمهربانند . آنان را در حال ركوع و سجود مي بيني كه در جستجوي فضل و خوشنودي خداهستند و بر رخسار آنان , آثار سجده پديدار است . گـروه دوم دسـتـه ديـگر از كساني كه مصاحبت پيامبر را درك كردند , مردماني بودند دو چهره يابيمار دل كه قرآن كريم به افشاگري آنان پرداخته و پيامبر را از وجود آنان بيم مي دهد . در ايـنـجـا چـنـد نـمونه از اين گروه را نيز يادآور مي شويم :1 - منافقان شناخته شده اذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللّه و اللّه يعلم انك لرسوله و اللّه يشهد ان المنافقين لكاذبون . (11)- ( اي پـيـامـبـر ) آنگاه كه منافقان نزد تو آمدند و گفتند : ما گواهي مي دهيم كه تو پيامبر خدايي , خدا مي داند كه تو رسول او هستي و هم او گواهي مي دهد كه منافقان دروغ گويانند . 2 - منافقان ناشناخته و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينه مردوا علي النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 000 . (12)- بـرخي از باديه نشينان كه در اطراف شما هستند , منافقانند و برخي از اهل مدينه , در نفاق فرو رفته اند , تو آنها را نمي شناسي , ما مي شناسيم . 3 - بيمار دلان و اذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اللّه و رسوله الاغرورا . (13)- هنگامي كه منافقان و بيماردلان مي گفتند وعده خدا و پيامبر , فريبي بيش نبوده است 4 - گـنـاهـكـاران و آخـرون اعـتـرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسي اللّه ان يتوب عليهم ان اللّه غفور رحيم . (14)- بـرخـي كه به گناهان خود اعتراف كردند , عمل شايسته را با كار بد به هم آميختند , باشد كه خدا توبه آنان را بپذيرد , خدا آمرزنده و مهربان است . عـلاوه بـر آيـات شـريفه قرآن , روايات فرواني , از ناحيه پيامبر گرامي در مذمت برخي از صحابه رسـيـده اسـت كه به عنوان مثال دو نمونه از آنها را يادآور مي شويم :1 - ابوحازم از سهل بن سعد روايت مي كند كه گفته است پيامبر گرامي فرمود : انا فرطكم علي الحوض من ورد شرب و من شرب لم يظما ابدا و ليردن علي اقوام اعرفهم و يعرفونني ثم يحال بيني و بينهم . - من شما را به سوي حوض , مي فرستم هر كس بر آن وارد شود از آن مي نوشد و هر كس بنوشد , تا ابـد تـشـنـه نـمـي شود و گروه هايي بر من وارد مي شوند كه من آنان رامي شناسم و آنان نيز مرا مي شناسند , سپس بين من و آنان , جدايي مي افتد . ابـوحـازم گـفته است در حالي كه من اين حديث را مي خواندم , نعمان بن ابي عياش شنيد , پس گفت : اين چنين از سهل شنيدي ؟ گفتم آري . گـفـت : گـواهـي مـي دهم كه ابوسعيد خدري نيز بر اين حديث چنين اضافه مي كرد كه پيامبر مي فرمايد : انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي . (15)- آنان از من هستند . پـس گفته مي شود تو نمي داني كه آنان بعد از تو چه كردند پس من مي گويم دور باد از رحمت خدا آن كه پس از من ( احكام را ) دگرگون ساخت . از اين جمله كه من آنها را مي شناسم و آنان مرا مي شناسند و جمله ديگر كه فرمود : پس از من , دگـرگـون سـاخـت معلوم مي گردد كه مراد از آنان , اصحاب آن حضرت هستند كه مدتي با ايشان همراه بودند ( اين حديث را بخاري و مسلم نيز ,روايت نموده اند ) . 2 - بخاري و مسلم از پيامبر روايت كرده اند كه فرمود : يرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي - او قـال من امتي - فيحلوون عن الحوض فاقول يا رب اصحابي فيقول انه لاعلم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا علي ادبارهم القهقري . (16)- در روز رسـتـاخيز , گروهي از اصحاب من - يا فرمود از امتم - بر من وارد مي شوندپس از حوض ( كوثر ) دور مي گردند , ( از ورود و نزديك شدن آنان به حوض كوثرجلوگيري مي شود ) پـس مـن مي گويم : خدايا اينها اصحاب من هستند , خدامي فرمايد : تو به آنچه آنان پس از تو انجام دادند , آگاه نيستي , آنان به همان حال سابق ( دوران جاهليت ) بازگشتند . نـتيجه از آيات قرآن و سنت پيامبر روشن مي شود كه اصحاب و افرادي كه به مصاحبت پيامبرنايل شـده انـد , هـمه در يك سطح و يك نواخت نبودند , بلكه گروهي از آنان ,انسانهايي پيراسته و در اوج شـايـسـتگي بودند كه خدمات ارزنده آنها سبب بارور شدن نهال نوپاي اسلام گرديد و دسته ديگر از همان آغاز , افرادي دو چهره و منافق ,بيمار دل و يا گناهكار بودند . (17)و بـديـن بيان , نظر شيعه در مورد صحابه پيامبر كه همان ديدگاه كتاب خدا و سنت است , روشن مي گردد .

شيعه پاسخ مي دهد
حسيني نصب - سيد رضا 1 - اسد العابه , ج 1 , ص 11 و 12 , طبع مصر . 2 - اسـد العابه , ج 1 , ص 12-311 - اسد العابه , ج 1 , ص 12-411 - اسد العابه , ج 1 , ص 12-511 - الاستيعاب في اسماء الاصحاب , ج 1 , ص 2 , در حاشيه الاصابه , اسدالغابه , ج 1 , ص 3 به نقل

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.