-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3028)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2082)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2047)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2015)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1937)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(959)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42296 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيا جريان غديربه دستور خداوند انجام گرفته است و اين مدعي باكدام آيه اثبات مي گردد ؟
پـيـامـبـران الـهي كه در طول تاريخ براي هدايت بشر آمده اند, همواره به دستور وحي جانشينان خـويـش را به مردم معرفي نموده اند, و پيامبر گرامي اسلام نيز به دستوروحي به اين سنت الهي عـمل نمود و در مناسبت هاي مختلف به مسئله وصايت و جانشيني خويش و چه بسا به الهي بودن آن نيز اشاره نموده است . آنگاه كه قبايل عرب به محضر پيامبر مشرف شدند و اظهار داشتند كه در صورتي كه جانشيني امت را به مردان قبيله ما بسپاري , به آيين تو ايمان مي آوريم و ندايت را لبيك خـواهـيـم گفت ,پيامبر(ص ) در پاسخ مي فرمودند : اين امري است كه به دست خداي من است . (1)پيامبر اسلام (ص ) منتظر وحي الهي بود تا جانشين خويش را رسما و علنا به مردم بشناساند , از ايـن رو, در پـايـان مـراسـم حج آخرين سال عمر مبارك پيامبر (ص ) كه به حجه الوداع معروف و مـشـهـور اسـت , انـبوه جمعيت كارواني را كه به شوق همسفر شدن با رسول خدا(ص ) و آموختن مناسك و احكام حج همراه آن حضرت بودند, در محلي به نام غدير خم به دستور پيك وحي متوقف نـمـود و دسـتـور داد كـه هـمـه از حركت باز ايستندتا بازماندگان فرا رسند . كاروانيان از توقف ناگهاني پيامبر اكرم (ص ) در اين منطقه بي آب و داراي آفتاب بسيار سوزنده در شگفت ماندند , و بـا خـود مي گفتندحتما فرمان بزرگي از جانب خداوند رسيده است كه به پيامبر(ص ) ماموريت داده اسـت كـه در ايـن وضـع نـامـسـاعـد هـمـه را از حـركت باز دارد و فرمان خدا را ابلاغ كند. فرمان خداوند طي اين آيه به رسول گرامي اسلام نازل شد كه ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته , (2) اي پيامبر آنچه را كه ازپروردگارت بر تو فرود آمده است , بـه مـردم بـرسان و اگر ابلاغ نكني رسالت خدا رابه جا نياورده اي و خداوند تو را از گزند مردم حـفـظ مـي كـنـد ) .مـحـدثـان شيعه و به نقل علامه اميني سي تن از بزرگان اهل سنت , مانند ابـونـعـيم اصفهاني , ابواسحق حمويني , جلال الدين سيوطي معتقدند كه آيه شريفه فوق در غدير خم نازل شده است و طي آن به پيامبر(ص ) ماموريت داده كه حضرت علي (ع ) را به عنوان مولاي مـومنان معرفي كند . (3)اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفت كه پايداري نهضت را با نصب حـضـرت عـلـي (ع )تـعـيـيـن كـنـد و رسالت جهاني اسلام را با تعيين رهبر و راهنما و جانشين پـيـامـبـرتـكـمـيـل سازد.پيامبر گرامي اسلام (ص ) براي اصحاب بزرگوار خويش در غدير خم خطبه اي ايرادفرمودند كه پس از حمد و ستايش و ثناي خداوند سبحان , خطاب به مردم فرمودند :هان اي مردم نزديك است كه من دعوت حق را لبيك گفته و از ميان شما بروم , آنگاه فرمود من دو چيز گرانبها را به وديعت مي گذارم چگونه با آنها معامله مي كنيد ؟شخصي در ميان جمعيت بـرخـاسـت , عـرض كرد : يا رسول اللّه (ص ) مقصود از اين دو چيزگرانبها چيست ؟ پيامبر (ص ) فـرمـود : ثـقـل اكبر كتاب خداست كه يك طرف آن در دست خدا و طرف ديگرش در دست شما است , به كتاب خدا چنگ بزنيد تا گمراه نشويد و ثقل اصغر كه عترت و اهل بيت من است . خدا به من خبر داده كه دو يادگار من تا روزرستاخيز از هم جدا نمي شوند . هان اي مردم بر كتاب خدا و عـتـرت مـن تـمسك بجوئيد واز آن دو عقب نمانيد تا نابود نشويد.در اين موقع رسول اكرم (ص ) دست حضرت علي (ع ) را بالا گرفت و فرمود : اي مردم سزاوارترين مومنان از خود آنان كيست ؟ ياران پيامبر اكرم (ص ) پاسخ دادند: خدا وپيامبرش بهتر مي دانند, پيامبر فرمود: خدا مولاي من و من مولاي مومنان هستم و برآنها از خودشان اولي و سزاوارترم . هاي اي مردم هركس من مولاي او هستم علي هم مولاو رهبر او است , پيامبر (ص ) اين جمله را سه بار تكرار فرمود و در مسند احمد بـن حـنـبل آمده است كه اين جمله چهار بار تكرار شد . (4)آنگاه رسول خدا(ص ) در حق علي (ع ) دعـا فـرمـود و سپس گفت : لازم است حاضران به غايبان خبر دهند و ديگران را از اين امر مطلع سـازند . هنوز اجتماع با شكوه به حال خود باقي بود و جمعيت متفرق نشده بودند كه فرشته وحي نـازل شـد و بـه پيامبر گرامي بشارت داد كه ( اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضـيـت لـكم الاسلام دينا ) . (5)از آن روز تاكنون غدير جاودانه مانده است و به قول طبرسي در الاحـتجاج يكي از علل جاودانه بودن اين واقعه و اين حديث نزول دو آيه از آيات قرآن كريم درباره ايـن واقعه است و تا روزي كه قرآن باقي است اين واقعه نيز باقي خواهد بود.(6) ازمراجعه به تاريخ به خوبي روشن مي شود كه روز هجدهم ذي الحجه در ميان مسلمانان به نام غدير خم معروف است , تا آن جا كه ابن خلكان درباره مستعلي بن المستنفرمي گويد : در سال 487 هجري در روز غدير خـم بـا او بيعت كردند . (7)همچنين مسعودي و ثعالبي آن را از اعياد معروف در ميان مسلمانان شمرده اند . (8)بنابر اين , انتصاب و معرفي اوصيا همواره از ناحيه انبيا مرسوم بوده است ودليلي بر انـصـراف از آن از سـوي پـيامبر گرامي اسلام (ص ) وجود ندارد , از اين رو ,آن حضرت در موارد مـتعددي مي فرمود : جانشيني من به دست خداوند است , بر همين اساس به دستور وحي در روز هـيـجـدهـم ذي الحجه در غديرخم علي بن ابيطالب را به رهبري امت و جانشيني خويش معرفي فرمود.

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- آيـت اللّه جعفر سبحاني , ملل و نحل , ج 6 , ص 47 , موسسه النشر الاسلامي , لجنه اداره الحوزه الـعـلـميه بقم المقدسه .2- مائده / 67.3- فصول المهمه , ابن صباغ مالكي , ص 27.4- مسند, امام احمد بن حنبل , ج 2, ص 172.5- مائ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.