-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3028)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2082)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2046)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2015)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1937)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(959)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

اسناد غدير خم را به صورت فهرست وار ذكر كنيد؟
اين واقعه تاريخي را صد و ده صحابي نقل كردهاند.
در قرون دوم اسلامي كه عصر تابعان است, هشتاد و نه تن از آنان به نقل اين حديث پرداختند.
راويان حديث غدير, در قرنهاي بعدي همگي علماء و دانشمندان اهل تسنن ميباشند. سيصد و شصت تن از آنها اين حديث را در كتابهاي خود گرد آورده هرچند گروهي به صحت واستواري آنها اعتراض نمودهاند.
درقرن سوم نود و دو دانشمند, در قرن چهارم چهل و سه, در قرن پنجم بيست و چهار, در قرن ششم بيست, در قرن هفتم بيست و يك, در قرن هشتم هيجده, در قرن نهم شانزده, در قرن دهم چهارده, در قرن يازدهم دوازده, در قرن داوزدهم سيزده, در قرن سيزدهم دوازده و در قرن چهاردهم بيست دانشمند, اين حديث را نقل كردهاند.
گروهي تنها به نقل حديث اكتفا نكرده, بلكه پيرامون اسناد و مفاد آن مستقلاً كتابهائي نوشتهاند.
مورخ بزرگ اسلامي, طبري, كتابي به نام ((الولايه في طرق حديث الغدير)) نوشته و اين حديث را از هفتاد و پنج طريق از پيامبر نقل كرده است.
ابن عقده كوفي, در رساله ((ولايت)), اين حديث را از صد و پنج تن نقل كرده است.
ابوبكر محمد بن عمر بغدادي, معروف به جمعاني, اين حديث را از بيست و پنج طريق نقل نموده است.
از بزرگان حديث:
احمد بن حنبل شيباني به 40 سند نقل كرده است.
ابن حجر عسقلاني به 25 سند نقل كرده است.
جزري شافعي به 80 سند نقل كرده است.
ابو سعيد سجستاني به120 سند نقل كرده است.
امير محمد يمني به 40 سند نقل كرده است.
نسائي به 250سند نقل كرده است.
ابوالعلاء همداني به100 سند نقل كرده است.
ابوالعرفان حبان به 30 سند نقل كرده است.
تعداد كساني كه مستقلاً پيرامون خصوصيات اين واقعه تاريخي كتاب نوشتهاند, 26 نفر ميباشد. (مجموع اين آمارها از كتاب الغدير, جلد اول, گرفته شده است.)
188----------------------------------------------------

فروغ ابديت- ج2
آيت الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.