-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7323)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1367)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(702)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42375 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

از كجا بدانيم كه اهل بيت پيامبر(ص)، فقط پنج تن آل عبا هستند؟
شتمال اين آيه بر پنج تن آل عبا(ع) ادله متعددي دارد كه اهل تسنن نيز همگي قبول دارند. ليكن برخي از آنها زنان پيامبر را نيز تحت شمول آيه مي دانند ولي به دلايل قطعي از قراين موجود در آيه و سخنان خود زمان پيامبر و ديگر ادله اي كه بعضاً علماي برجسته اهل تسنن مانند امام شافعي ذكر كرده اند عدم شمول آيه نسبت به زوجات پيامبر ثابت و مسلم مي شود. برخي از آن ادله عبارت اند از : الف) شافعي گويد: از نظر معني شناسي زوجة را نمي توان اهل بيت (ع) شخص به حساب آورد زيرا زوجيت نوعي رابطه اعتباري است كه با طلاق و مرگ از بين مي رود. ولي روابط نسبي تكوين و غير اعتباري است از اين رو طلاق بردار نيست و نسبت آن پس از مرگ نيز محفوظ است. ب ) تغيير ضماير مؤنث به مذكر در آيه تطهير، خود اشعار به تغيير مخاطب دارد و اگر دليل بر نفي شمول زنان پيامبر(ص) در خواست ام سلمه را كه از آن حضرت اذن دخول تحت كسا نمود رد كردند و در پاسخ وي نسبت به شمول آيه فرمودند: تو هم زن خوبي هستي و اين نفي مؤدبانه و كريمانه موضوع است. مشابه همين روايت در صحيح بخاري از عايشه نيز نقل شده است. ج ) صالح ترين فرد براي معرفي اهل بيت(ع) خود پيامبر(ص) هستند و در اين باره روايات متواتري در ميان شيعه و سني نسبت به شمول آيه در شأن پنج تن عليهم السلام وارد شده و پيامبر(ص) در موارد متعددي تصريح نموده اند كه اهل بيت (ع) چه كساني هستند. از جمله روايات معتبر است كه پيامبر(ص) به مدت شش يا هشت ماه همه روزه از كنار خانه فاطمه (س) مي گذشتند و به اهل آن خانه (علي«ع»، فاطمه«س»، حسن و حسين«ع») سلام مي دادند و مي فرمودند: «السلام عليك يا اهل البيت». د ) هيچيك از همسران پيامبر حتي عايشه كه همواره خود را امّ المؤمنين مي خواند ادعا نكرده اند كه جزو اهلبيت(ع) مي باشند بلكه آنرا بر اساس روايات وارده در صحيح بخاري و مسلم كه از معتبرترين كتب اهل سنت است رد نموده اند و بسيار شگفت انگيز است اگر كسي آيه را شامل آنان بداند. ه ) اراده مذكور در آيه اراده تكويني است و مفاد آن عصمت است، در جايي كه علماي اهل تسنن وجود برخي از لغزش ها مانند: مخالفت عملي عايشه با آيه {/B«وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»{w1-4w}{I33:33I}/} در جنگ جمل را قبول دارند، ليكن نسبت به 14 معصوم هيچكس حتي آنانكه عصمت را قبول ندارند اندك گناه و خطايي از آنان نقل ننموده اند. و ) شمول آيه بر غير پنج تن (ع) مورد ترديد است ولي مسأله عصمت و ولايت آنان از طريق روايات متعددي كه در كتب فريقين آمده ثابت شده است. براي آگاهي بيشتر ر. ك. به : 1- منتخب الاثر،آية اللَّه صافي گلپايگاني 2- معالم المدرسين،علامه سيد مرتضي عسكري 3- مسائل كلي امامت،ابراهيم اميني 4- ثم اهتديت،تيجاني سماوي 5- من هم اهل البيت،تيجاني سماوي 6- في آية التطهير (علي مائدة العقيدة)،علامه عسكري 7- مع الدكتورا سالوس في آية التطهير 8- آية التطهير،سيد محمد باقر ابطحي 9- الغدير،علامه اميني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.