-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1489)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(936)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42415 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هابيل و قابيل و فرزندان حضرت آدم(ع) با چه كساني ازدواج كردند؟
و اما ازدواج فرزندان آدم به چه نحوي صورت گرفته است كه بايد در جواب بگوييم: ازدواج فرزندان آدم بايكديگر صورت گرفته است به خاطر اينكه در قرآن آمده «{/Bوَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاًكَثِيراً وَ نِساءً{w15-21w}{I4:1I}/}؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراواني در روي زمين منتشر ساخت» (نسأ آيه 1). اگر در پديد آمدن نسل از آدم و حوا غير هم نقش داشت بايد قران مي فرمود: «و بث منهما و من غير هما» و حال آنكه اينگونه نفرموده است افزون بر آن مرحوم طبرسي حديثي از امام سجاد (ع) چنين نقل مي كند كه آن حضرت در ضمن گفتاري كه به مردي قريشي بيان داشت جريان ازدواج هابيل را با بلوزا خواهر قابيل همچنين ازدواج قابيل را با قليما خواهر هابيل شرح مي داد به او فرمود: اين مطلب را انكار مكن چه آنكه روش الهي براين جاري شده است مگر نه اين است كه خداوند زوجه آدم را از خود او آفريد وسپس براي او حلالش كرد... تا آخر حديث. علامه طباطبايي در توجيه اين نظريه مي فرمايد حكم ازدواج يك حكم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد است و حكم تكويني نيست كه قابل تغيير نباشد زمام چنين حكمي به دست خداست از اين رو ممكن است روزي به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد افزون بر اين نمي توان گفت فطرت با اين ازدواج مخالف است به لحاظ اينكه متمايل نبودن طبع نه از آن جهت است كه از آن تنفر دارد بلكه به جهت آن است كه اين را موجب اشاعه فحشأ و اعمال زشت و از بين رفتن غريزه عفت مي داند و اما در جامعه آن روز كه فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشيت خداوند عنوان فحشأ صدق نخواهد كرد گذشته از آن ازدواج خواهر و برادر براي مدتي طولاني در بين مجوس شايع بوده است. حاصل مطلب اين كه چه اشكال دارد كه به طور موقت براي گروهي به خاطر ضرورت اين گونه ازدواج مباح باشد. براي آگاهي بيشتر ر. ك: 1- ترجمه تفسير الميزان ج 4 ص 239 - ج 16 ص 399 2- سبحاني جعفر منشور جاويد ج 4 ص 198 ج س 2 -اگر پذيرفتيم ريشه انسانها به حضرت آدم و حوأ تنها مي رسند بايستي قبول كنيم كه انسانهاي موجود همه با هم خويشاوندي دارند گر چه يكي سفيد است و ديگري سياه و... البته متوجه اين نكته باشيم كه براي خاطر تنظيم زندگي قوانين خاص ميان انسانها وضع گشته خواه از سوي خدا و خواه از طرف خود انسانها. اين نوع قوانين قوانين اعتباري اند كه گاهي ممكن است مسائل تكويني در آنها ملاحظه نشده باشد. قوانين موجود در مسأله ارث و مانند آن از اين نوع قواني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.