-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3575)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1270)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1218)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(668)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(620)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(513)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42459 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خانه نشيني و سكوت حضرت علي(ع) در زمان خلافت خلفاي سه گانه تقرير وامضأ كارهاي آنها نبوده است؟
الف - خانه نشيني آن حضرت تقرير به حساب نمي آيد به دلايل زير: 1 - اين خانه نشيني تحميلي بوده است و در صورت وجود شرايط رهبري و زعامت سياسي و اجتماعي هرگز آن حضرت در خانه نمي نشستند. 2 - خانه نشيني آن حضرت به معناي سكوت نبود؛ از اين رو در موارد ممكن همواره نظرات خود را ابراز مي داشتند. 3 - سكوت زماني تقرير است كه از آن رضايت معصوم(ع) نسبت به عمل انجام شده انتزاع گردد و در صورتي كه سكوت به علت عدم امكان مخالفت يا رعايت مصالح اهم باشد تقرير نخواهد نبود. ب و ج ) توضيح آن از مطالب فوق به دست مي آيد به عبارت ديگر در مواردي آن حضرت به ذكر خطاها پرداخته اند و در مواردي نيز به خاطر عدم امكان مخالفت يا عدم مصلحت در ابراز مخالفت دم فرو بسته اند. د ) بر اساس ضرورت مذهب شيعه يكي از علوم اهل بيت(ع) علم لدني است كه از آن به علم غيب نيز تعبير مي شود. ه ') قيام نيازمند شرايط اجتماعي گوناگوني است و ائمه اطهار(ع) با ملاحظه تمام شرايط و نتايجي كه ممكن است از يك حركت گرفته شود عمل مي كردند. در نتيجه حضرت علي(ع) به لحاظ شرايط خاص اجتماعي قيام را مناسب و نتيجه بخش ندانسته و بدان مبادرت نورزيدند. بررسي دقيق اين مسأله نيازمند كاوشي ژرف در وضعيت اجتماعي مسلمين بعد از رحلت پيامبر(ص) مي باشد. در اين رابطه به كتاب هاي تاريخي پيرامون زندگاني آن حضرت مراجعه فرماييد؛ از جمله : پژوهشي پيرامون زندگي امام علي(ع)، جعفر سبحاني جاذبه و دافعه امام علي(ع) شهيد مطهري فروغ ولايت، جعفر سبحاني تحليلي از تحولات سياسي و فكري پس از رحلت حضرت رسول(ص)، رسول جعفريان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.