-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1484)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1370)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(874)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(826)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(700)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(656)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42478 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ظهور پيامبران الهي در كدام سرزمين بيشتر بوده و آيا در ايران هم پيامبري ظهور كرده است؟
خاورميانه و خصوصا بين النهرين محل ظهور بسياري از پيامبران شناخته شده بوده است. دليل اين امر به احتمال قوي ظهور تمدن هاي مختلف در اين منطقه از جهان است. به گفته باستان شناسان و كساني كه در تاريخ تمدن اقوام و ملل مطالعه مي كنند اولين نمونه ها در اين منطقه شكل گرفته است از اين رو ضرورت بعثت پيامبران را در پي داشته است. نكته ديگر اينكه بسياري از پيامبران نيز مبعوث شده اند ولي ما نامي از آنها در اختيار نداريم قرآن مي فرمايد: {A{/Bرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ {w9-12w}{I4:164I}/}A}؛ {Mپيامبراني كه ما براي تو بازگو نكرديم M} لذا مطمئنا در بسياري از مناطق جهان همانند هند، چين، آمريكا و... نيز در گذشته هاي دور كه امكان ارتباط وجود نداشته بر حسب ضرورت پيامبراني مبعوث شده اند و شواهد تاريخي بشر گواه اين معناست. مثلا بودا گر چه نامش را به عنوان پيامبر نمي برند ولي وقتي زندگي او بررسي مي شود بسياري از خصوصيات پيامبران را در زندگي او و شكل تماس وي با جهان غيب مشاهده مي كنيم. از همين رو در برخي از روايات آمده كه خداوند 124 هزار پيامبر براي بشريت فرستاده است. حال آنكه ما به بيش از سي اسم واقف نيستيم. از طرفي خود قرآن كه بزرگ ترين حجت قاطع الهي است مي فرمايد: {A{/Bوَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ{w15-18w}{I13:7I}/}A}؛ {Mبراي هر قومي هدايتگري وجود داردM}. در ايران هم بسياري از پيامبران وجود داشته اند (پيامبران الوالعزم، پيامبران تشريعي اند و مبلغان اديان ها پيامبران تبليغي بوده اند). از مشهورترين پيامبران كه در ايران بوده حضرت دانيال نبي است كه مزارش در شهر شوش مي باشد يا حضرت شعيا كه مزارش در اصفهان. و قبر حضرت ابراهيم و حضرت موسي در بيت المقدس و قبر حضرت اسماعيل در كنار خانه خدا (داخل حجر اسماعيل) قرار دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.