-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1489)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(936)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42522 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مباهله اي كه در آيه 61 سوره آل عمران آمده به چه معنا است ؟
مباهله از ماده ( ( بهل ) ) به معناي رها كردن است و از همين ريشه است ( ( ابتهال ) ) به معناي تضرع در پيشگاه خداوند .مباهله به معناي ( ( نفرين ) ) و ( ( لعن ) ) كردن دو نفر به يكديگر است ؛ به اين صورت كه دو نفر كه در يك مساله مهم ديني اختلاف دارند، در مكاني جمع شده و به درگاه الهي تضرعكنند و از او بخواهند كه دروغگو را رسوا و مجازات كند .خداوند در آيه 61سوره ( ( آل عمران ) ) به پيامبر خود دستور داد كه پس از بيان استدلالات روشن به نصاراي بخران در مورد حضرت عيسي ( ع ) ، اگر كسي خواست با تو به جدال برخيزد، به او پيشنهاد ( ( مباهله ) ) كن و خود و زنان و فرزندان خود را بياورو از طرف مقابل نيز بخواه كه خود و زنان و فرزندان خود را بياورند و دعاكنيد تا خداوند دروغگو را رسوا سازد .اين عمل يكي از نشانه هاي قاطع صدق دعوت پيامبر ( ص ) بود .آن حضرت پس از قرار مباهله با نصاراي نجران ، در اين جريان عزيزترين ياران خود را حاضر كرد؛ يعني ، حضرت علي ( ع ) ( به جاي نفس پيامبر ) ، حضرت فاطمه ( س ) ( به جاي زنان ) وحسنين ( ع ) ( به عنوان فرزندان ) را سر قرار حاضر كرد و به آنان فرمود : من دعامي كنم و شما آمين بگوييد .مسيحيان هنگامي كه اين صحنه را مشاهده كردند، سخت به وحشت افتاده و از اقدام به مباهله خودداري كردند وحاضر به مصالحه شدند و به شرايط ذمه تن دادند .در اين جريان يكي ازفضايل بزرگ حضرت علي ( ع ) و اهل بيت ( ع ) نيز اثبات گرديد؛ زيرا منظور از ( ( انفسنا ) ) در قرآن كسي جز حضرت علي ( ع ) نيست و از ( ( نساينا ) ) غير ازحضرت فاطمه ( س ) و از ( ( ابناينا ) ) كسي جز حسنين ( ع ) نبوده است . نكته ديگري كه بايد توجه كرد اين است كه آيه ياد شده يك دستور عمومي به مسلمانان نيست و مخاطب آن شخص پيامبر ( ص ) مي باشد؛ ولي اين مانع ازآن نيست كه افراد با ايمان و پارسا - كه از تقواي كاملي برخوردارند - درمواقعي كه استدلال آنان در برابر لجاجت و عناد دشمنان بي نتيجه ماند، آنهارا به مباهله دعوت كنند .از امام صادق ( ع ) نقل شده است : ( ( اگر مخالفان سخنان حق شما را نپذيرفتند آنان را به مباهله دعوت كنيد ) ) . راوي مي گويد : پرسيدم چگونه مباهله كنم ؟ : حضرت فرمودند : ( ( سه روز خود را اصلاحاخلاقي كن ( و گمان مي كنم كه فرمودند روزه بگير و غسل كن ) ، و با كسي كه مي خواهي مباهله كني به صحرا برو، سپس انگشتان دست راستت را درانگشتان دست راست او بيفكن و از خودت آغاز كن و بگو : خداوندا! توپروردگار آسمان هاي هفتگانه و زمين هاي هفتگانه و آگاه از اسرار و نهان هستي ، تو رحمان و رحيمي ، اگر مخالف من حقي را انكار كرده و ادعاي باطلي دارد، بلايي از آسمان بر او ببار و او را به عذابي دردناك مبتلا گردان. بار ديگر اين دعا را تكرار كن و بگو : اين شخص حق را نكار كرده و ادعاي باطلي مي كند، بلايي از آسمان بر او بفرست و او را به عذابي مبتلا كن . سپس فرمود : چيزي نخواهد گذشت كه نتيجه اين دعا آشكار خواهد شد .به خداسوگند كه هرگز نيافتم كسي را كه حاضر باشد اين گونه با من مباهله كند ) ) ، ( تفسير نورالثقلين ، ج 1، ص 351 ) . براي آگاهي بيشتر ر.ك : تفسير نمونه ، ج 2، ص 437 - ترجمه تفسير الميزان ، ج 3، ص 350 .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.