-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43343 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

امامعليهالسلام در نهجالبلاغه در نامه 31 فرمود: زن ريحانه است، نه قهرمان. او را در پرده حجاب نگاهش دار. آيا همه زنان اين گونهاند؟ مگر همه مردان در امور سياسي لايقند؟ چراحضرت با آن همه گستردگي فكر و انديشه اين گونه در مورد زنان سخن گفته است؟

اين روايت را در صورتي كه سند و انتساب آن به امام صحيح باشد، چارهاي جز توجيه ندارد.

قطعاً در صورت صحت آن، مراد امام همه زنان نيست.

اگر مراد همه زنان باشد، چرا حضرت زهرا (س) در مسائل مهم سياسي - اجتماعي زمان خويش شركت ميكرد؟

اگر مراد همه زنان باشد، چرا دختران حضرت به ويژه حضرت زينب (س) در مسائل سياسي نقش آفرين زمان شدند؟

همان گونه كه در نامه آمده است، بسياري از مردان در امور سياسي و مسائل مهم اجتماعي لياقت لازم را ندارند.

شايد بتوان گفت كه چون تاريخ را مردان نوشتهاند، بخري از مذمتهاي مربوط به مردان باب طبعشان نبود. و به نگارش راه پيدا نكرده است.

دانشنامه امام عليعليهالسلام جمعي از نويسندگان، ح 5، ص 125.

با اين وجود روايات در مذمت مردان كم نيست. از جمله حضرت در روايتي مردم را به سه گونه تقسيم كرده است: دانشمند، دانشجو و مانند پشهاي كه دستخوش با دو طوفان است و به هر سومي رود و لياقت چيزي را ندارد.

نهج البلاغه، حكمت 147.

در روايتي ديگر آمده است كه مردان پنج گروه هستند؛ چهار گروه در سمت باطل و شر قرار دارند و فقط يك گروه (آن هم با تعداد اندك) در مسير حقند.

همان، خ 32.

در عهدنامه مالك آمده است: مردم همه در يك حد نيستند! هر كسي را بهر كاري ساختند. برخي لياقت در امور سياسي دارد و برخي ندارد.

اما توجيه و برخورد ما با اين روايت چگونه بايدباشد؟ اين را در پاسخ سئوال بعدي بيان ميداريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.