-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4365 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

هر انساني در درون خود به يك سري روياها و افكاري مشغول است. چه حد از اين افكار و روياها خوب يا زيان آور است. در مورد آن دسته از افكارهاي زيان آور چه بايد كرد؟براي رهايي از افكار منفي و رسيدن به مثبتنگري به راهكارهاي زير عمل نماييد:

1- اجتناب از زندگي در تنهايي، سعي كنيد بيشتر در جمع قرار بگيريد حتي براي مطالعه به جاي اين كه در يك اتاق تنها قرار بگيريد به كتابخانه و جاهايي كه ديگران نيز مشغول مطالعه هستند برويد.

2- شركت در فعاليتهاي اجتماعي، اردوها، و به عهده گرفتن مسؤوليتهاي اجتماعي.

3- ورزش روزانه، سعي كنيد هر روز به طور مستمر نيم ساعت ورزش كنيد.

4- تقويت روابط اجتماعي و معاشرت با افراد فعال و با نشاط.

5- حتيالامكان فاصله گرفتن از افراد منفيگرا كه همنشيني با آنها باعث تشديد رنج ميشود.

6- رفتن به طبيعت زيبا و كوهنوردي و داشتن تفريحات سالم.

7- مسافرت با خانواده و يا دوستان.

8- تقويت روحيه مثبتنگري: شما قطعاً از ويژگيهاي مثبت فراواني برخورداريد و حتماً موفقيتهاي در زندگي داشتهايد از جمله موفقيت در كنكور و قبول شدن و راهيابي به دانشگاه، آن هم از ميان صدها رقيب جدي، روحيه مذهبي داشتن و مقيد بودن به ضوابط شرعي، محجبه بودن، داشتن سلامت جسماني، داشتن خانوادهاي اصيل و ريشهدار و دهها جنبه مثبت ديگر.

هر وقت تفكرات منفي به سراغ شما آمد، شما هر چه سريعتر اين جنبههاي مثبت را كه در يك دفترچهاي يادداشت نمودهايد، مراجعه كرده و آنها را مرور كنيد.

9- سعي كنيد از نيكي و كمك به ديگران دريغ نفرماييد كه به يقين در نزول بركات و الطاف الهي مؤثر است.

10- سعي و اهتمام به امور معنوي، خواندن نماز اول وقت، خواندن قرآن و دعا و...

11- توكل به خدا در همه امور و تقويت روحيه اميد به زندگي.

توصيه ميكنيم كه حدود 5 هفته به راهكارهاي فوق به صورت جدي عمل كنيد. در صورت تغيير در وضعيت روحي خود، آن را ادامه دهيد و در عين حال ما را در جريان وضعيت روحي خود قرار دهيد تا راهنماييهاي بعدي ارائه شود.

لازم به ذكر است اگر محتواي افكار منفيتان را براي ما يادداشت كنيد شايد بهتر بتوانيم شما را راهنمايي كنيم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.