-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در اين زمانه كه به افراد بيبند و بار بيشتر بها داده ميشود و بچهها گرايش بيشتري به جهت منفي دارند، چگونهفرزندان خود را به يادگيري فرائض ديني علاقهمند و تشويق كنيم؟
خواهر عزيز طبيعت انسان راحت طلب است. پايبندي به مقرّرات و ضوابط از بيديني و بيبند و باري،مشكلتر است. لذا هميشه پيروان باطل، از حق گرايان و خداپرستان بيشتر بودهاند.
بنابراين لازم است كه توجه داشته باشيد، علت گرايش برخي جوانان به مسائل انحرافي، نه بدان جهت است كه درجامعه كنوني ما، به بيديني ارزش و اهميت بيشتر ميدهند، بلكه بدان جهت است كه دينداري، تقيّد و قبولمسؤوليت و زير بار تكليف رفتن است؛ ولي بيديني، بيقيدي است و بي مسؤوليتي و بي تكليفي.
بهترين راه براي جذب جوانان:
اولاً: بذل محبت و ايجاد روابط صميمانه با فرزندان است.
ثانياً: آگاهاندن آنان بر دامها و خطراتي كه اهريمنان و شياطين جنّ و انس بر سر راه آنان فراهم كردهاند و قرار دادنامكانات هدايت كننده همچون كتابهاي مفيد ديني در دسترس آنان.
ثالثاً: مراقبت دائمي از آنان و زير نظر گرفتن روابط آنها با دوستانشان و كنترل معاشرتهاي آنان، در اين رابطه نقش مشاورو ناصح مشفق را داشتن.
ضمناً بايد توجه داشت كه خيلي حساب شده برخورد شود. نبايد طوري شود كه از موعظه و نصيحت، اشباع گردند وصحبتها برايشان تكراري و بيارزش شود. صحبتها هم بايد كاملاً محترمانه و از روي محبت باشد. گاهي برخيمسؤوليتهاي ديني را به آنها واگذار كرده و به آنها وانمود كنيم كه شما اين خصلت خوب را داري و براي اين شغلمناسب هستي و از عهدهاش برميآيي...
البته در مسير انجام توصيههاي فوق بايد به نكات زير توجه نمود:
1ـ مراقبت حتي المقدور غير مستقيم باشد.
2ـ در كنار تهديدها و آشنا كردن جوان و نوجوان به دامهاي شيطان و دور كردن او از محيطهاي آلوده و افراد ناباب، او رابه محيطهاي سالم و افراد صالح نزديك نمائيم و از اين روش تربيتي الهي، نبوي و علوي استفاده كنيم كه قبل از اينكهفرد را از چيزي نهي كنيم، جايگزيني براي او در نظر بگيريم و او را در صحنههاي مثبت قرار دهيم. چنانچه قرآن كريم بهحضرت آدم و حوا(ع) ميفرمايد: «فَكُل مِنه حَيثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ؛ هر چه ميخواهيد بخوريد فقط بهاين درخت نزديك نشويد!» و همچنين علت نهي را حتيالمقدور بيان نمائيم. چنانچه قرآن كريم چنين روشي را اتخاذنموده: «فتكونا من الظالمين» اگر به اين درخت نزديك شويد در زمره ستمگران خواهيد بود.
3ـ درك روحيه جوان و حساسيتهاي او و مدارا كردن با او و اغماض و ناديده گرفتن خطاهاي جزئي او
4ـ همراه با هر تذكر و هشدار تربيتي، جوان را در آغوش مهر و محبت خود قرار دهيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.