-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44021 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اسلام درخصوص حق وحقوق والدين نسبت به فرزندان چه توصيه هايي دارد ؟
اسلام براي بهره مندي متقابل انسانها ، وظايف وحقوق متقابلي هم قرار داده است . والدين را به اموري امر فرموده است وفرزندان را نيز به اموري ديگر .
يك ارتباط سالم وسازنده بين انسانها نيز بارعايت همين تكاليف وحقوق بدست مي آيد همدلي واتفاق ومودت بين آنها نيز از اين راه بخوبي كسب مي شود .
فرزندان به مهمترين چيزي كه توصيه شده اند « احسان » به والدين است واينكه عزت واحترام آنها را همواره رعايت كرده موجب آزار ورنجش آنان نگردند واما والدين را فرموده است كه درتربيت صحيح فرزندان به سمت صلاح وسلامت آنان حركت كنند. درتأمين نيازهاي مادي ورواني آنها بكوشند . آنها راباحقايقي همچون خداوند ، اسلام ، راستي وصداقت ، پاكي وطهارت ، ايمان وتقوي و000 آشنا كنند وخلاصه آنكه طوري باشند وطوري رفتار كنند كه فرزندان صراط مستقيم رابيابند ودرآن مسير تانايل آمدن به جوار خداوند حركت نمايند .
عزيز گرامي :
خداوند هيچگونه ظلم وتحدي راازكسي نسبت به ديگري نمي پذيرد ،او هدايت رادوست دارد وآنهايي كه دراين مسير حركت كنند رانيز مورد محبت خود قرار ميدهد . ازرنج و آزار ديگران بدش مي آيد وآنهايي راكه چنين كنند دوست نمي دارد.
هركسي كه بهتر باشد وتلاش بيشتري بكند درپيشگاه او عزيزتر است .
والديني كه تنها موجب تولد فرزند مي شوند وديگر به تأمين وهدايت او فكر نمي كنند رادوست نمي دارد واز فرزنداني كه حق بزرگ والدين را بجا نمي آورند وبخود اجازه ميدهند كه بارفتارهاي خشن وتند خويش دل آنان را بيازارند ، بيزار است .
عزيز گرامي :
بايد بدانيم كه چنانچه ديگري به وظايف خويش عمل نمي كند ، نبايد ماراهم از وظايف خويش غافل كند . اگر پدر ومادري به وظايف والديني خويش عمل نمي كنند ، آنها خود راازنعمات الهي محروم مي كنند واين جواز نمي شود كه فرزندان نيز به وظايف خود عمل نكنند وهمينطور عكس اين مطلب هم صحيح است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.