-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حق پدر و مادر خصوصا وقتي كه از دنيا رفتهاند، برگردن فرزند چيست؟

از جمله حقوقي كه تأكيد بسياري برآورده شدن آن شده، حق پدر ومادر بر فرزند است. نيكي به پدر و مادر در مرحله بعد از پرستش خدا آمده است، يعني اول عبادت خدا و توجه به او و بعد نيكي كرده به پدر و مادر:

حكم كرده است پروردگار تو كه جز او را نپرستي و به پد و مادر نيكي كني و چنان چه يكي يا هر دوي آنها پير و سالخورده شوند، زنهار سخني كه باعث رنجش آنها شود، نگويي و آنها را از خود نراني و با احترام با آنها سخن بگو و پر و بال تواضع را با مهرباني براي آنها بگستران.(1)

پرستش خدا و نيكي به پدر و مادر:

به چه كسي نيكي كنم؟ حضرت فرمود: مادرت! عرض كرد بعد از او؟ فرمود: مادرت! عرض كرد بعد از او؟ فرمود: پدرت.(2)

پيامبر گرامي(ص) فرمود: هيچ عملي از فرزند براي پدر حساب نميشود مگر دو چيز: اين كه پدر بنده باشد و فرزند او را خريده و آزاد كند، يا پدر قرضي داشته باشد و پسر آن را ادا نمايد.(3)

لطف و احسان نسبت به پدر و مادر چه در هنگام حيات يا بعد از مرگ سفارش شده است: امام صادق(ع) فرمود: احسان كنيد به پدر ومادر، چه زنده باشند يا مرده، از طرف آنها نماز بخواند، حج انجام دهد. روزه بگيرد پس خداوند عز و جل به خاطر نيكي كه براي پدر مادرش انجام داده، به او خير فراواني عطا ميكند.(4)

پدري كه از دنيا رفته است، اگر نماز و روزه به عهده دارد، برعهده پسر بزرگتر خواهد بود:اگر پدر نماز و روزه خود را به جاي نياورده باشد، چنان چه از روي نافرماني ترك نكرده و ميتوانسته قضا كند، بر پسر بزرگ واجب است كه بعد از مرگش به جاي آورد يابراي او اجير بگيرد، بلكه اگر از روي نافرماني هم ترك كرده باشد، واجب است به همين طور عمل كند.(5)

در ضمن بنا به فتواكي بسياري از مراجع معاصر، نماز و روزه قضا شده مادر نيز شامل حال فرزند پسر بزرگتر ميشود.(6)

پي نوشتها:

1 - اسراء (17) آيه 24.

2 - سيد عبداللَّه شبر، اخلاق (ترجمه )ص 896.

3 - همان، ص 197.

4 - محمد ري شهري، ميزان الحكمه، ج 4، ص 3675.

5 - توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 789.

6 - همان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.