-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4441 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مهم ترين محورهايي كه مي توان براي گفت وگوي تمدن ها پيش بيني كرد كدامند؟
ولاً؛ بايد توجه فرماييد كه متأسفانه در عهد ما افراط و تفريط بزرگ ترين و مهلك ترين آفت حقيقت است. افراط و تفريطها از عوامل مختلف و متعددي ناشي مي شود كه از جمله آنها، سياست زدگي جامعه و جناحي شدن مباحث فكري و نظري است. اين امر سبب دخالت حب و بغض در چالش هاي علمي و در نتيجه خلطانگيزه و انگيخته مي شود. اين آفت به صورت مانعي بزرگ در مسير اظهار نظرها و نظريه پردازي ها خودنمايي مي كند. گفت و گوي تمدن ها هم از همين دسته مباحثي است و از آن جا كه نسبتاً براي ما مسأله اي تازه بوده و كم و بيش در بستري سياسي وآميخته به مواضع سياسي طرح گرديده، طبعاً و متأسفانه از گزند افراطها و تفريطها دور نمانده است. به نظر مي رسد با توجه به اهداف گفت وگوي تمدن ها و در قبال شناخت رؤوس و محورهاي نظريه برخورد تمدن ها، مي توان تشخيص داد كه اولي امري بايسته و دومي امري صرفاً سياسي است. مهم ترين محورهايي كه مي توان به عنوان هدف هاي گفت وگوي تمدني پيش بيني كرد عبارت است از: 1- بيرون بردن تمدن هاي كهن از وضعيت انفعالي در قبال تمدن هاي پيشرفته، 2- ترميم گسست سنت و تجدد، 3- يافتن درمان هاي مجرب كهن براي بحران هاي جديد انسان معاصر، 4- شناخت و افزايش كمي و كيفي آن در باب اصحاب تمدن ها و ارباب اديان نسبت به مباني و مواريث تمدن ها و اديان يكديگر، 5- شكستن استبداد فرهنگي جهان و توطئه هاي فرهنگ جهاني مطرح شده از سوي غرب، 6- استحكام بخشيدن به وحدت ميان امت اسلامي و جامعه جهاني، 7- توسعه امنيت و مباني صلح جهاني. اما برخورد تمدن ها را به صورت جدي و در يك سيستم مباحث نظري، نخستين بار ساموئل هانتينگتون(S.Hantington) رئيس مؤسسه مطالعات استراتژيك(Olin) در دانشگاه هاروارد آمريكا طي مقاله اي پرهياهو تحت عنوان «برخورد تمدن ها» (Challenge of Civilizations) مطرح ساخت و واكنش هاي بسياري را در سرتاسر جهان برانگيخت. طبيعي است كه در اين مجال اندك نتوان پيش زمينه هاي اين موضوع و ديدگاه تفصيلي هانتينگتون و طرفداران وي را مطرح كرد؛ ولي براي آشنايي شما محورهاي اساسي اين مقاله را به صورتي فشرده ذكر مي كنيم: 1- اختلاف تمدن ها اساسي است. اين اختلاف به مراتب از اختلاف ايدئولوژي ها و نظام هاي سياسي اساسي تر است، 2- خودآگاهي تمدني در حال افزايش است، 3- تجديد حيات مذهبي به عنوان وسيله اي براي پر كردن خلأ در حال رشد است، 4- رفتار منافقانه غرب موجب رشد خودآگاهي تمدني ديگران شده است، 5- ويژگي ها وا ختلاف فرهنگي تغييرناپذير است، 6- منطقه گرايي اقتصادي و نقش مشتركات فرهنگي در حال رشد است؛ ولي به رغم گسترش پيمان هايي مانند اكو، كشورهاي غيرعرب مسلمان و... بايد توجه داشت كه اقتصاد منطقه اي تنها در صورتي مي تواند رشد كند كه ريشه در يك تمدن مشترك داشته باشد، 7- شكست «دولت - ملت» به عنوان واحد اصلي روابط بين المللي در آينده بسيار محتمل است، 8- تشديد تنش هاي ناسيوناليستي، گرايش فزاينده به درگيري، افزايش سلاح هاي كشتار جمعي، رشد بي نظمي در جهان و بروز تنش هاي بين المللي ناشي از بحران هويت، از مؤلفه ها و بسترسازهاي اصلي برخورد تمدن ها است، 9- قدرت جهاني و جامعه جهاني توهمي بيش نيست و هيچ كشوري در كشور ديگري منافع استراتژيك ندارد، 10- جهان در حال كوچك تر شدن است و همكنشي ميان ملت هاي وابسته به تمدن هاي مختلف در حال افزايش است، 11- اين افزايش فعل و انفعالات (مهاجرت ها و ارتباطات رسانه اي) هوشياري تمدني و آگاهي به وجود اختلافات ميان تمدن ها و نيز حس مشترك در درون هر تمدن را شدت مي بخشد. به عبارت ديگر خودآگاهي تمدني به اختلاف و دشمني ميان تمدن ها دامن مي زند. هانتينگتون حتي فراتر از اينها رفته و ادعا كرده است كه: «نه تنها امكان برخورد تمدن ها هميشه هست، بلكه جلوگيري از چنين برخوردهايي عملاً امكان پذير نيست و لبه هاي اين تمدن هاي درگير هميشه خونين است». براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- تافلر، الوين وهايدي، به سوي تمدن جديد، ترجمه محمدرضا جعفري، سيمرغ، تهران، چاپ اول 1376 2- تافلر، الوين وهايدي، جنگ و پادجنگ، ترجمه مهدي بشارت، اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1374 3- فوكوياما، فرانسيس، فرجام تاريخ و آخرين انسان، برگردان: عليرضا طيب، مجله سياست خارجي، شماره 363، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1372 4- هانتينگتون، ساموئل، برخورد تمدن ها (مندرج در نظريه برخورد تمدن ها)، هانتينگتون و منتقدانش، ترجمه و ويرايسته مجتبي اميري، انتشارات وزرات امور خارجه، تهران، چاپ دوم 1375 5- چيستي گفت وگوي تمدن ها، مجموعه مقالات، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران، چاپ اول، 1377

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.