-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4459 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از نظر اسلام آزادي بر نظم و امنيت مرجح است يا بالعكس؟
آزادي و نظم و امنيت سه مقوله بهم پيوسته در زندگي اجتماعي انسان است كه تحقق هر يك در گرو ديگري نيز هست و با يكديگر نوعي تاثير متقابل دارند.وقتي سخن از برقراري نظم امنيت درجامعه به ميان مي آيد نتيجه آن برقراري آزادي انسان ها در اقتصاد فرهنگ و انديشه و ... است همانگونه كه تحقق نظم و امنيت هم از جهتي منوط به آزادي افراد جامعه است. اما آنچه قابل توجه است اين است كه به حكم عقل و با اندكي تامل روشن مي شودكه نمي توان در جامعه نظم وامنيت برقرار كرد مگر آنكه آزادي هاي فردي افراد براي حفظ منافع و مصالح عامه مردم به نوعي محدود گردد و معناي قانون و حاكميت آن در اجتماع چيزي جز اين نيست. تصور كنيد اگر هر كس در هر كاري از ساختن ساختمان رفت و آمد درخيابان گرفته تا نحوه بهره گيري از منابع طبيعي تا همه مسائل فكري و فرهنگي بدن هيچ قيد و شرطي آزاد باشند جامعه دچار چه وضعيتي خواهد شد. (دقت شود) اگر چنين آزادي بي قيد و شرطي را بپذيريم -كه هيچ عاقلي نمي پذيرد در واقع حكم به نابودي آزادي كرده ايم چرا كه هر كس خود را آزاد مطلق ديده و براي ديگران هيچ حرمتي و حقي قائل نخواهد بود و نتيجه چنين آزادي سلب آسايش و امنيت و حرمت افراد جامعه خواهد بود.بر اين اساس اگر در مواردي بين تحقق آزادي از يك سوي و امنيت و نظم از سوي ديگر تزاحمي ايجاد گردد نظم و امنيت در محدوده مصالح عمومي جامعه مقدم است و آزاديها را مي توان تا حدودي محدود كرد. نظر آنچه كه در تمام كشورهاي دنيا درحالتهاي بحراني نظير جنگ اعمال مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.