-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:446 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا قوانين آفرينش استثناءپذيرند و معجزهها، نقض سنت خدا است؟
پاسخ در هر دو مورد، منفي است. نه قوانين آفرينش استثناء پذير است و نه كارهاي خارقالعاده، استثناء در قوانين آفرينش است.
اگر تغييراتي در سنتهاي جهان مشاهده ميشود، آن تغييرها معلول تغيير شرايط است و بديهي است كه هر سنتي در شرايط خاص جاري است و با تغيير شرايط، سنتي ديگر جريان مييابد وآن سنت نيز در شرايط خاص خود كليت دارد. پس تغيير قانون وسنت، به حكم قانون و سنت است ولي نه به اين معني كه قانوني به حكم قانوني نسخ ميشود، بلكه به اين معني كه شرايط يك قانون تغيير ميكند و شرايط جديد به وجود ميآيد و در شرايط جديد، قانون جديد حكمفرما ميشود. در جهان، جز قانون و سنت و ناموسهاي لايتغيّر وجود ندارد. اگر مردهاي بطور اعجاز زنده ميشود، آن خود حساب و قانوني دارد. اگر فرزندي همچون عيسي بن مريم(ع) بدون پدر متولد ميشود، بر خلافت سنت الهي و قانون جهان نيست.
بشر همة سنتها و قانونهاي آفرينش را نميشناسد و همينكه چيزي را بر ضدّ قانون و سنتي كه خود، آگاهي دارد در نظر ميگيرد، ميپندارد مطلقاً بر خلاف قانون و سنت است، استثناء است، نقض قانون عليت است؛ و در بسياري از موارد هم آنچه را كه به عنوان قانون ميشناسد قشر قانون است نه قانون واقعي؛ مثلاً ما ميپنداريم كه سنت آفرينش حيات، اين است كه همواره موجود زنده از ازدواج پدر و مادري بوجود آيد، ولي اين قشر سنت است نه خود سنت. آفرينش عيسي بن مريم قشر سنت را بر هم زده است نه خود آن را. اينكه قانونهاي واقعي آفرينش تخلّف ناپذير است سخني است و اينكه آيا قوانيني كه ما شناختهايم، قانونهاي واقعي جهان است يا قشري از قانون است سخني ديگر است.
معناي معجزه، بي قانون بودن و يا فوق قانون بودن نيست، آنچه را كه علوم بيان كرده است، در شرايط مخصوص و محدودي صادق است و زماني كه با ارادة يك پيغمبر يا وليّ خدا كاري خارق العاده انجام ميگيرد، شرايط عوض ميشود؛ يعني يك روح نيرومند و پاك و متصل به قدرت لايزال الهي شرايط را تغيير ميدهد؛ و به عبارت ديگر، عامل و عنصر خاصي وارد ميدان ميشود. بديهي است در شرايط جديد كه از وجود عامل جديد، يعني ارادة نيرومند و ملكوتي وليّ حق ناشي ميشود، قانون ديگري حكمفرما ميگردد.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج1 – عدل الهي
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.