مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

حالات رواني ما معلول چيست ؟ مثلاً بعضي زود رنج هستند و بعضي خير . . . ؟
آنچه مسلّم است همه ما انسانها از يك ساختار واحد بهره منديم . يعني نه تنها جسم ما يك ارگانيزم مشترك است با خاصيّت هاي هماهنگ ، همانطور روح و نفس كه سرمايه شخصيّتي انسان از آن حاصل مي شود ، نيز واحدي باشد . امّا تحت تأثير عواملي مثل وارثت تغذيه ، عادتها ، محيط و تربيت شاكله ها پي ريزي مي شود و بر آن اساس عمل مي كند كه قرآن فرمود : « كل يعمل علي شاكلته » كه در حديث شاكمله به نيت تفسير شده ، يعني همان انگيزه باطني و سائق رواني انسان .
{P - سوره اسراء ، آيه 84 . P}
{P - اصول كافي . P}
امّا آنچه اصالت دارد اين اجزاء نيست بلكه تركيب اين عوامل و مؤثّرترين سبب ، حاكميّت اراده انساني است كه مي تواند حالات روحي و رواني ما را كنترل كند .
تربيت نفس و روان انسان امري حتمي است كه اگر با اهداف و روشهاي مثبت ساخته شود به سعادت و تعديل رفتار مي انجامد « و نفس و ما سوّيها قد افلح منْ زكّيها ؛ قسم به نفس انسان و آن كسي كه تنظيمش نمود - به تحقيق رستگار و سعادتمند شد آنكه تزكيه و تربيتش نمود . » در اين آيه امكان تربيت مثبت را مشاهده مي كنيم و در جهت منفي « و قد خاب مَنْ دسيها ؛ و به تحقيق زيانكار شد كسي كه نفس را آلوده كرده و از رشد بازداشت . »
{P - سوره والشمس ، آيات 7 - 9 . P}
{P - سوره والشمس ، آيه 10 . P}
در اين جا بايد به روش هاي تربيتي و سازندگي نفس بايد روي آورد تا رفتارهاي شتابزده و منفي حاصل نشود . براي مثال اگر در كودكي انسان را با كمي دشواريها روبرو كنند و هميشه تمناها برآورده نشود ، زود رنجي پا نمي گيرد . چه كه نتيجه توقع مي باشد . البته ممكن است عوامل ديگري نيز باشد كه بايد به متخصّصين و كتابها روانكاوي مراجعه شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.