مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44945 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

فارابي كه بود؟
وي بينياز از معرفي است. به حق او را «معلم ثاني» و «فيلسوف المسلمين من غير مدافع» لقب دادهاند (تاريخ الحكماء، ابن قفطي/ 277.). اهل تركستان است. معلوم نيست كه ايرانينژاد است يا تركنژاد. هم زبان تركي ميدانسته و هم زبان فارسي، ولي تا آخر در جامه و زيّ تركان ميزيسته است. مردي بوده فوقالعاده قانع و آزادمنش؛ غالباً كنار نهرها و جويبارها و يا گلزارها و باغستانها سكني ميگزيد و شاگردان همانجا از محضرش استفاده ميكردند. نواقص كار كندي را در منطق تكميل كرد.
گويند فن تحليل و انحاء تعليمية منطق را كه تا آن وقت در اختيار كسي نبود و يا ترجمه نشده بود، فارابي به ابتكار خود افزود، و همچنين صناعات خمس و موارد استفاده از هر صنعت را، او را مشخص ساخت. فارابي از افرادي است كه عظمتش از او شخصيتي افسانهاي ساخته است تا آنجا كه ادعا كردهاند او هفتاد زبان ميدانسته. او از افراد خود ساخته است.
استاد قابل توجهي نديده است. استاد او يوحنا بن حيلان بوده. منطق را نزد او آموخته است. متأخرين عموماً مينويسند كه او ا بتدا در بغداد نزد ابوبشر متي تحصيل كرد و سپس به حران رفت و نزد يوحنا به حيلان به تحصيل منطق پرداخت (سه حكيم مسلمان/ 19.) ظاهراً مدرك اين نسبت، سخن ابن خلكان است؛ اوست كه چنين تصريحي كرده بدون اين كه مدركي نشان دهد. ولي از گفتة ابن القفطي و ابن ابياصيبعه معلوم ميشود كه فارابي معاصر ابوبشر بوده و شخصيتي مافوق او در زمان خود او داشته است.
فارابي در سال 257 (شش سال بعد از تولد رازي و يك سال قبل از درگذشت كندي) متولد شد و در سال 339 درگذشت. هشتاد و دو سال عمر كرد.
فارابي فيلسوفي است مشائي و در عين حال خالي از مشرب اشراقي نيست، چنانكه كتاب فصوص الحكم او حكايت ميكند. او در عين حال يك نفر رياضيدان و موسيقيدان درجه اول است. آراء سياسي و نظريات خاص دربارة مدينة فاضله دارد كه معروف است. فارابي فلاسفة قبل از خود را تحتالشعاع قرار داد. تالي تلّْو ارسطو شمرده شد و «معلم ثاني» لقب يافت.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 472 الي 474
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.