مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44946 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

ابوعلي احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه رازي كه بود؟
وي اصلاً اهل ري بوده و مدتي به اتفاق ابوريحان بيروني و ابن سينا و ابوالخير و ابوسهل مسيحي و ابونصر عراقي، در دربار خوارزمشاه ميزيسته است. وفاتش در اصفهان در سال 420 واقع شده است. تاريخ تولدش معلوم نيست، ولي ميگويند عمر طويل يافته است (نامة دانشوران 1 / 83.)
از ابوحيان توحيدي نقل شده كه ابن مسكويه مدتي نزد ابوالخير شاگردي كرده است (بيست مقالة قزويني 2 / 145.). بعضي ميگويند نزد ابوالحسن عامري نيز تحصيل كرده است (سه حكيم مسلمان/ 27.) ولي اين نقل با آنچه از معجمالادباء نقل شده ـ كه در مدت پنج سال اقامت ابوالحسن عامري در ري به نزد عامري نرفت و گويي ميان آنها سدي بود ـ منافي است. (فلاسفة ايراني، ص 182.)
داستان حضور ابنسينا به مجلس ابن مسكويه و افكندن گردويي پيش او كه مساحت اين گردو را تعيين كن و گذاشتن ابن مسكويه كتاب اخلاقي طهارة الاعراق خود را نزد ابنسينا و گفتن اين كه تو به اصلاح اخلاقت از من به تعيين مساحت اين گردو محتاجتري، معروف است. بوعلي بن حكم اين كه كمتر كسي از معاصران خويش را گرامي ميداشته و وقعي مينهاده، دربارة ابن مسكويه نيز گفته، مسألهاي با او در ميان گذاشتم و هرچه كوشش كردم نتوانست بفهمد.
ابن مسكويه، خودش يا پدرش (علي الاختلاف) زردشتي بوده و مسلمان شده و به عقيدة بعضي شيعه بوده است. قدر مسلّم اين است كه تمايل شيعي داشته است. از معروفترين كتابهاي او تجارب الامم در تاريخ و الفوز الاصغر در فلسفه و طهارة الاعراق در اخلاق است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 447 الي 448
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.