مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44948 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

ابوعلي حسين بن عبدالله ابن سينا كه بود؟
وي اعجوبة دهر و نادرة روزگار بود. شناختنش يك عمر و شناساندنش كتابي بسيار قطور ميخواهد. خودش گزارش زندگي خود را تا حدود سي و پنج سالگي كه به گرگان آمده، به تقاضاي يكي از شاگردان املاء كرده است و شاگرد معروفش ابوعبيد جوزجاني، بعد آن را تكميل و تا آخرين روز زندگياش گزارش كرده است. از اين گزارشها ميتوان تا حدي زندگي عادي و علمي و سياسي او را به دست آورد. زندگي ناآرام و پرماجرايي داشته و عمري نسبتاً كوتاه. با اين عمر كوتاه و اين زندگي پرماجرا، اينهمه معلومات و خلق اينهمه آثار، حقيقتاً حيرتانگيز است.
عجيب اين است كه با اينكه ابن ابياصبيعه و ابنالقفطي هر دو متن اين دو گزارش را بدون اختلاف ضبط كردهاند، جملة آخر را كه مدت عمر شيخ است به اختلاف ضبط كردهاند. بنا بر نقل ابن ابياصيبعه عمر شيخ 54 سال و بنا بر نقل ابنالقفطي 58 سال بوده است. بعضي ديگر (نامة دانشوران) از روي بعض قرائن، احتمال ميدهند كه عمر شيخ 63 سال بوده است.
نكتهاي كه لازم است گوشزد شود اين است كه شخصيت بوعلي همة حكماي اسلامي پيش از او را تحتالشعاع قرار داد. بعد از بوعلي، چه در طب و چه در فلسفه، كتابهاي او محور بحث و تدقيق و تحشيه و شرح بود.
نكتة ديگر اينكه قبل از بوعلي، بغداد مركز طب و فلسفه بود. بوعلي به بغداد نرفت ـ پدرش بلخي و مادرش بخارايي است، نيمة اول عمرش در آن حدود گذشته است ـ به عللي به سوي خراسان و گرگان رهسپار شد و در چند شهر توقفهاي كوتاهي كرد. عاقبت در اصفهان و همدان ـ و بيشتر در همدان ـ رحل اقامت افكند. صيت شهرتش طالبان علم و حكمت را از هر سو به سوي او ميكشيد. شاگردان زيادي تربيت كرد. شخصيت بوعلي در زمان حياتش و شهرت كتابهايش بعد از خودش ـ كه محور بحث ميان اهل فضل بود و متخصصان آن كتب بيشتر در ايران يافت ميشدند ـ سبب شد كه مركز ثقل فلسفه و طب از بغداد به ايران منتقل گشت.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 479 الي 480
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.