-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

حجاب با وضع كنوني آن مولود اختلاط فرهنگ مردمي با انديشه ديني است پوشش و لباس از امور عرفي است و حد و حدود و كيفيت آن را عرف زمانه تعيين مي كند و شارع نسبت به آن حساسيتي نـدارد امـام صـادق عليه السلام فرمودند بهترين لباس , لباس مردم زمانه يعني لباس عموم مردم است . بنابراين حجاب يك واجب ديني و امر مسلم و ثابتي نيست .
ايـن تصور كه اسلام به امور زندگي انسانها حساسيت نداشته و حد و حدود آن را به عرف واگذار كـرده تـصـوري بـاطـل است جنبه هاي ارزشي امور دنيوي و آنچه كه به سعادت و شقاوت انسانها مـربوط مي شود در حوزه اختيارات دين است و اسلام نسبت به آنهابي تفاوت نيست براي مثال در مـورد خـوردنـي ها اسلام مي گويد چيزي را كه مي خوريد بايدمباح باشد يعني مال مردم را بدون رضايت آنها نخوريد , خون و مردار نخوريد غذاي آلوده و زيانبار نخوريد گوشت حيوانات درنده را نخوريد از پر خوري و اسراف بپرهيزيد . مـي بـيـنـيـد درباره تغذيه كه يكي از شئوونات زندگي مادي است اسلام توصيه هاي مهمي دارد مـعذلك بخشي را به عرف و عادات مردم واگذار كرده است اينكه در بين خوردني هاي گوارا چه چـيزي را غذاي اصلي خود قرار دهيد آيا بيشتر نان بخوريد يابرنج بخوريد يا گوشت بخوريد و در شـبـانـه روز چـنـد وعده بخوريد اينها اموري است كه به خود مردم واگذار شده است , در مورد پـوشش نيز همينطور است اسلام پوشش خاصي توصيه نكرده است نگفته اند چادر بپوشيد يا مانتو بپوشيد طرح و مدل خاصي پيشنهادنكرده اند رنگ خاصي را توصيه نكرده اند اينها اموري است كه بـه عـرف و عـادات وفرهنگ ملي و مختصات اقليمي مربوط است اما معذلك به حجاب و رعايت حـريم از سوي زن و مرد توصيه كرده و دستور داده اند كه صحنه اجتماع ميداني براي عرض اندام زنـان نباشد و روابط جنسي به محيط خانه محدود شود حديث امام صادق عليه السلام كه فرمودند بهترين لباس , لباس مردم زمانه است نيز مويد اين ديدگاه است يعني امام صادق توصيه مي كنند كـه در مـورد طـرح و مـدل و رنـگ لـباس خوبست همان گونه عمل كنيم كه عموم مردم عمل مـي كـنـند و با انتخاب مدل و رنگ نامانوس خود را انگشت نما نكنيم اما اين توصيه با توصيه هاي اكـيد قرآن درباره حجاب و رعايت حريم منافات ندارديعني هم بايد حجاب مراعات شود و هم در نحوه پوشش به گونه اي عمل كنيم كه انگشت نما نشويم . وانـگـهـي چگونه حجاب يك واجب ديني نباشد در حاليكه آيات متعددي در قرآن بر حجاب تاكيد دارد در آيـه 31 سـوره نـور بـه زنـان دستور مي دهد كه روسري خود را پشت سرنينداخته و با آن گردن و بالاي سينه خود را بپوشانند . در آيـه 59 سوره احزاب نيز خداوند به پيامبر دستور مي دهد كه به همسران و دختران خود و زنان مـومـن بـگـويـدكـه چـادر خـود را رهـا و آزاد نكنند بلكه آن را به گونه اي به خود نزديك كنند كـه انـدامـشـان پـيـدا نشود و با اين عمل به عفت و نجابت شناخته شوند و مورد اذيت وآزار افراد هوسباز قرار نگيرند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.