-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45039 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در قـرآن آمده است [ 000 ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم علي بعض 000 ] يـعـنـي لازم نـيست زنان در برابر غلامان و بردگان خود حجاب داشته باشندزيرا با آنها در رفت و آمدند و دستور حجاب , دستوري پر مشقت خواهد بود . بـر ايـن اسـاس در هـمـه مـحـيـط هـائي كه زن و مرد خيلي با هم حشر و نشر دارند مثل ادارات ومـوسسات و بانكها و 000 زنان مي توانند حجاب نداشته باشند و مشكلي هم پيش نخواهدآمد زيرا نگاه شهوت آلود همواره ممنوع است و نگاه عادي نيز مفسده اي به بارنخواهد آورد .
در پـاسـخ بايد گفت قرآن در اين آيه اطفال و غلامان را استثنا مي كند و مي گويد چون اطفال و غـلامان خيلي با شما در رفت و آمدند نيازي نيست در برابر آنها حجاب داشته باشيد اگر بخواهيم مـورد ديـگـري را بـه غـلامـان و اطفال ملحق كنيم بايد ( طوافون )بر آن صدق كند يعني مقدار آميختگي و حضور او به مقدار حضور غلامان و اطفال باشد . چنان كه مي دانيم در آن اعصار غلامان را مي خريدند و در خانه ها نگه مي داشتند وآنها به عضوي از اعـضـاي خانه تبديل مي شدند يعني در آن خانه زندگي مي كردند ومي خوابيدند و همه جا همراه صاحبان خود بودند از اين رو قرآن صيغه مبالغه بكاربرده است ( طوافون ) . پـس چـگـونه نمي توان نوكرهاي امروزي را در حكم غلامان آن روزدانست نوكرهاي امروزي چند سـاعـت بـيـشـتر در خدمت مخدومان خود نيستند , تا چه رسدبخواهيم چنين حكمي را به تمام مـحيط هاي كاري كه زن و مرد در جنب هم كار مي كنندسرايت دهيم و با اين قياس خط بطلاني بر اصل حجاب بكشيم زيرا كوچه و خيابان وقطار و اتوبوس نيز كم كم به محيط هاي كاري ملحق مي شود و هيچ جائي براي رعايت حجاب باقي نمي ماند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.