-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45043 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حجاب همواره به معناي عفت و پاكدامني نيست چه بسيار زنان پاكدامن كه حجاب درستي ندارند مثل زنان روستائي و چه بسيار زنان با حجاب كه در زير حجاب مرتكب خلاف مي شوند . ويل دورانت مي گويد ( عفت با لباس پوشيدن هيچ رابطه اي ندارد ) .
ما نيز عفاف و حجاب را يكي نمي دانيم . عـفـاف حـالـتي دروني و حجاب نمود بيروني آن است در واقع تفاوت آن دو تفاوت ظاهر و باطن است . مـا نـيـز مـي پذيريم كه ممكن است افرادي , عفيف و پاكدامن باشند اما حجاب را آنگونه كه اسلام تـوصـيـه كـرده اسـت مـراعـات نـكـنـند ولي بايد به اين امر هم توجه كرد كه اين جدائي تا كجا مي تواندادامه داشته باشد ؟ آيا مي تواند به عنوان يك قاعده عام درآيد ؟ اگر چنين است چرا تنها به زنـان روسـتـائي اسـتـناد مي شود چرا زنان شهري چنين نيستند ؟ ما مي گوئيم اگر چه حجاب همواره با عفاف يكي نيست , اما در اغلب موارد اين دو ملازم با هم وتقويت كننده يكديگرند . بـه بـيـان ديـگر اگرچه جدائي عفاف از حجاب پذيرفتني است ودر مواردي تحقق يافته است اما قـانـونـگـذار با توجه به اوضاع اجتماعي و روحيات وهوسهاي آدمي بايد عموم را در نظر بگيرد نه ايـنكه چون چند زن بي حجاب توانسته اندعفاف را حفظ كنند قانون را بشكند اين اشكال مثل اين اسـت كـه بگوئيم چون رانندگاني كه گواهينامه دارند تصادف مي كنند و معدودي از كساني كه بدون گواهينامه رانندگي مي كنند تاكنون تصادف نكرده اند پس شرط گواهينامه را حذف كنيد از آن گذشته اگر زنان بدون حجاب عفيف و پاك هستند آيا مردان نيزچنين اند و از هوسبازي و هرزگي دست برمي دارند . حـجاب تدبيري است براي سلامت جامعه و در قانونگذاري بايد وضعيت عمومي را در نظر گرفت وانـگـهي ( رنگ رخساره خبرمي دهد از سر درون ) متانت در سلوك و پوشش زن نمادي از عفاف دروني اوست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.