-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45110 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سوء استفاده از تعدد زوجات چگونه كنترل شود ؟
اصـولا قـوانـيـن هر چه هم خوب و متين باشد تا ضامن اجرا نداشته باشد كافي براي خوشبختي و سعادت افراد جامعه نخواهد بود . گرچه ممكن است تعليم و تربيت و ايمان به خدا بسياري از مردم را از سوء استفاده و قانون شكني بـاز دارد ولـي در عـيـن حـال , عوامل ياد شده هيچ گاه بطور كلي نخواهدتوانست تمام مردم را وظيفه شناس و مقرراتي بار آورد . خواه ناخواه افرادي هم پيدا خواهند شد كه بر خلاف قانون رفتار كرده و از آن سوء استفاده نمايند . بـنـابـر اين , براي تامين عدالت اجتماعي و حمايت از قانون و افراد ستمديده , مقام مسوولي لازم اسـت تـا بر اعمال مردم نظارت كند و در اجراي قوانين بكوشد و آن مقام مسوول حكومت اسلامي است . بـه خاطر همين اصل است كه اسلام اختيارات وسيعي در زمينه اجراي قوانين به حكومت اسلامي داده اسـت كـه هـرگـاه تـربـيت افراد , كافي براي اجراي قوانين و وظيفه شناسي آنان نباشد , و بـخـواهـنـد پا از گليم خود فراتر نهند و از قوانين دين سوء استفاده نمايند , حكومت اسلامي حق داشته باشد براي حمايت از قانون و طرفداري از افرادستمديده اقدام كند و متجاوز و سوء استفاده كننده را سر جاي خود بنشاند . در ايـن مـوضـوع فرقي ميان طلاق و تعدد زوجات و ديگر ابواب فقه اسلامي نيست ; يعني ,همان طـور كه حكومت اسلامي در موارد جرايم و جنايات و تجاوز به حقوق ديگران طرفدار مظلومان و دشـمـن سـتـمكاران و متجاوزان است , در مورد طلاق و تعدد زوجات نيزچنانچه باعث تعدي و اجـحـاف بـر زن بـاشد و از اين راه حقوق و حيثيت زن مورد تجاوزمرد قرار گيرد , حق دارد در حدود اختيارات خود جلو سوء استفاده مردان را بگيردو از زنان ستمديده حمايت كند . بـعـلاوه , يـك نـكته را هميشه و در جميع ابواب مختلف فقه اسلامي بايد نظر داشت و آن اين كه :قـوانـين اسلام مانند حلقه هاي زنجير متصل و به هم پيوسته است و هيچ گاه نبايد يكي را بدون ديـگـري در نـظر گرفت و آنگاه به بحث و انتقاد پرداخت , هميشه قوانين اسلام را با محيطي كه اسـلام در آن حـكومت مي كند و دستوراتش در آن اجرا مي شود بايد سنجيدنه هر محيطي ; مثلا احـكـام حدود و ديات اسلام , قضاوت و حكومت اسلام و ازدواج و طلاق اسلام را در محيطي بايد مورد بررسي قرار داد كه تمام مباني و مبادي حقوقي واعتقادي اسلام در آن كاملا اجرا مي شود . روي ايـن حـسـاب , هرگاه تمام قوانين اسلام را آن طور كه هست به مرحله اجرادرآورند , در آن صـورت طبعا كسي اقدام به قانون شكني و تجاوز به حريم ديگران نمي كند و به اصطلاح مردان از قـانـون تـعـدد زوجـات , فـقـط زن گـرفـتـن و از حـق طـلاق , فقطبه زور زن را طلاق دادن نمي فهميدند , بلكه به جميع مقررات اسلام پايبند مي شدند .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.