-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45127 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

درباره حديثي? كه مي?گويد به زن ها سواد ياد ندهيد توضيح دهيد.
در ذيل همان روايت آمده است كه به زنان سوره يوسف را نيز تعليم نكنيد از مجموع روايت، منع از فساد و دور? جستن از عوامل? كه موجب احتمال لغزش را در زندگ? فراهم تر م? كند به خوب? استفاده م? شود . نه آن كه زنان از ياد گير? بايد ممنوع باشند در نفحات الانس جام? بيش از صد ها تن از زنان عالمه و عارفه را كه موجب تحسين هستند نام م? برد، كتاب? به نام رياحين الشريعه كه 6 مجلد است در احوال زنان دانشمند و سر آمد روزگار است كه در سايه تعاليم روح بخش اسلام رشد كرده اند، و نيز در روايت وارد شده كه ( طلب العلم فريضة علي كل مسلم ) و مسلم در اين روايت به معن? مردم مسلمان است نه به معن? مرد مسلمان، همانند آيه شريفه اقيمو الصلوة يا كتب عليكم الصيام كه گرچه به ظاهر خطاب به مرد است ول? قطعا مقصود آيه اين چنين نيست بلكه خطاب به عموم مسلمانان است، پس طلب علم برا? همه مسلمانان ضرور? و حتمي است، اما نه در خارج چهارچوب احكام اسلام بلكه در چهار چوب مقدمات? كه اسلام برا? مردم در تمام? رفتارها? آنان مقرر ساخته است كه در اين صورت به هر مقدار زن و مرد در تحصيل دانش بكوشند بر رشد و تقوا? روح? و اله? و معنو? آنان م? افزايد. ول? با رعايت نكردن آن مقررات، زن هدف فساد قرار گرفته است و بر خلاف توهم بسيار? در قرن پيشرفت علوم، از زن پيوسته استفاده افزار? شده و مظلوم ترين قشر ستمديده جوامع هستند، البته نبايد به ظواهر فريبنده غربيان فريب خورده و قضاوت عجولانه كرد، بلكه بايد از نزديك در زندگ? آنان دقيق شد و زن پس از س? و چند سال عمر را نگريست و شيوه گذران زندگ? آنان را در جوامع لائيك? و ضد مذهبي، با مطالعه دقيق بررس? كرد و آنان را با خانم ها? محترم? كه در زندگ? ها? دين ساخته زندگ? م? كنند مقايسه نمود كه نزد شوهر و فرزندان از چه احترام خاص? برخوردارند، و به تمام معن? غرائز فرزند دوست? و شوهر دار? آنان، تامين شده است. چند? قبل در يك? از مجلات منتشره در يك? از ايالت ها? غرب? پيام خانم دكتري ، كه استاد يك? از دانشگاه ها? آمريكا بود به بانوان اروپائ? را ديدم كه نوشته بود ، تا جوان? شما سر نيامده ، گول فرهنگ غلط غرب? را نخوريد و عمر خود را در ادارات و كارخانه ها تباه نكنيد و در آغوش گرفتن كودكان را و شير دادن به آنها كه از هر لذت? برا? زن لذيذتر است و آرمان كهن زن است را از دست ندهيد و در مهد گرم خانواده خودتان زندگ? شيرين? داشته باشيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.