-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45229 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا جدايي رهبري نظام ازمرجعيّت تقليد ـ آن گونه كه درقانون اساسي جديد پيش بيني شده است ـ مشكلي براي مردم پيش نميآورد؟
مراجع تقليد, محل رجوع مردم درشناخت احكام فقهي هستند و ولي فقيه عهده دار امرونهي وتصميم گيري در مورد مسائل اجتماعي كشور بوده و اوامر اولازم الاجرا است وبه دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولي فقيه تعارضي پيش نخواهد آمد, زيرا يكي فقط به ارائه نظرات كلّي اسلامي ميپردازد, وديگري به اجراي احكام الهي امر ميكند واحياناً با وضع قوانيني متغيّر, راه را براي عملي شدن احكام ثابت ورسيدن به اهدافي چون عزّت مسلمانان وعدالت اجتماعي هموار ميسازد, وبا نظارت دقيق برحُسن اجراي احكام ديني, سياست گذاريهاي لازم را به عمل ميآورد. ازسوي ديگر تنها نظر رسمي ومورد قبول درمسائل اجتماعي همان ديدگاه(ولي امر) است واحكام صادره ازسوي او درمسائل سياسي واجتماعي برهمه لازم الاطاعه است ومطابق نظر فقيهان هيچ فقيهي پس ازصدور حكم ولي فقيه حقّ صدور حكمي ديگر درآن باب ويا نقض حكم ولي امر را ندارد. بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبري هيچ گونه مشكل
ويا تعارضي در فتاوي پيش نميآورد زيرا حوزه عملكرد اين دومقام ازهم جداست. اگرچه درصورت امكان, جمع بين مرجعيّت و رهبري دريك شخص, فوايدي داشته وازجهاتي بهتر است.

پرسشها وپاسخها
استاد محمد تقي مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.