مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45913 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

با وجود استفاده، از عقل چه نيازي به ايمان مي ماند؟
كسي كه داراي عقل باشد و از عقل خويش استفاده كند و آنرا بكار اندازد ايمان و ساير خصلتهاي انساني را هم دارا خواهد بود و اساساً عقل است كه انگيزه پي جويي در دين و ايمان به خدا و قيامت را در انسان به وجود مي آورد. فراموش نكنيم كه اصول دين را هم با همين عقل ثابت مي كنيم. مگر عقلي در سازمان طبيعي خود دچار اشكال شده باشد. و تازه عقل بودن ايمان همانند كشتي خواهد بود كه لنگرگاهي نداشته باشد پس هميشه دچار تزلزل و سرگرداني در درياي مسائل بيكران زندگي خواهد بود. اين حرف جدا از مرحله نظري نياز به تجربه دارد. و غرب تاوان اين را پرداخته و مي پردازد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ159ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.