مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45920 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

علت و معلول را تعريف كنيد ؟
اگـر مـوجودي نيازمند به موجود ديگري باشد و وجودش بنوعي توقف بر آن ديگري داشته باشد , بـاصطلاح فلسفي موجود نيازمند را معلول , و آن ديگري را علت مي نامند ,ولي علت ممكن است بي نياز مطلق نباشد بلكه خودش نيز نيازمند و معلول موجود ديگري باشد . اما اگر علت همچگونه نياز و معلوليتي نداشت , علت مطلق و بي نياز مطلق خواهد بود .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.