مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46155 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

قرآن مي گويد : علاقه به زن و فرزند و اموال و ثروتها در نظر مردم زينت داد شده است و ظاهرا زيـنـت دهـنده آن خداوند است پس چگونه ساير آيات قرآن از علاقه نسبت به زن و فرزند و مال و نكوهش مي كند ؟
خداوند عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمي ايجاد كرده است تا او راآزمايش كند و در مـسـير تكامل و تربيت پيش ببرد البته ساير آيات متشابه نيزهيچگاه علاقه معتدل نسبت به زن و فـرزندان و اموال و ثروت را نكوهش نمي كند زيراپيشبرد اهداف معنوي بدون وسايل مادي ممكن نـيـسـت بـعـلاوه قـانون شريعت هرگز بر ضدقانون خلقت و آفرينش نمي تواتد باشد آنچه مورد نكوهش است عشق و علاقه افراطي وبه عبارت ديگر پرستش اين موضوعات است .

تفسير نمونه ج 2 ص 457
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.