مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

ماهيت به شرط لا و به شرط شئي چيست؟
ماهيت را وقتي با چيز ديگر مي سنجند داراي اعتبار است گاهي ماهيت نسبت به آن شئي، به شرط شئي است يعني وجود آن شئي با ماهيت اعتبار مي شود.
مانند انسان كه نسبت به نطق بشرط شئي است و گاهي ماهيت نسبت بآن شئي ملحوظ به شرط لا است يعني عدم آن با ماهيت اعتبار مي شود مانند ماهيت انسان كه نسبت به ناهق بودن به شرط لا است و گاهي ماهيت نسبت به آن شئي لا به شرط است مانند ماهيت انسان نسبت به كتابت كه لا به شرط است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ48ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.