مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46176 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

منظور از مكان در فلسفه و اصطلاح عقل چيست؟
نظريات حكما در مورد مكان مختلف است، برخي منكر وجود مكان هستند. و گروهي معتقد به وجود مكان هستند و آن را امري بديهي و روشن مي دانند كه نيازي به برهان ندارد. و اين گروه در اين كه مكان چيست، اختلاف دارند. و در اين مورد شش قول وجود دارد.
1. مكان همان هيولي است.
2. مكان صورت است.
3. مكان بعد موهوم است.
4. مكان سطح باطن جسم حاوي است كه مماس با ظاهر جسم محوي است.
5. مكان بعد مرد است.
6. مكان جسمي است كه جسم ديگر بر آن قرار گيرد.
به هر حال حكماء چهار خاصيت و علامت براي مكان ذكر كرده اند:
1. مكان چيزي است كه جسمي را به او به في نسبت دهيم، آب در ظرف است.
2. مكان چيزي است كه جسم از او به او منتقل مي شود. حسن از خانه به مدرسه رفت.
3. مكان چيزي است كه دو جسم در آن واحد در يك مكان نمي تواند باشد.
4. مكان چيزي است كه مي توان به آن اشاره كرد.
اگر معتقد به مكان شويم و آن را از ويژگيهاي ذاتي ماده بدانيم، شكي نيست كه خلق ماده همراه با مكان بوده ، و لازمه ذاتي آن است.
و لازم است بدانيم كه قوانين حاكم بر جسم و بدن در عالم قيامت غير از قوانين حاكم

ـ100ـ
بر ماده در دنيا است. عالم قيامت از تمام جهات عالم حيات است، در صورتي كه در عالم دنيا اين گونه نيست و... .

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ101ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.